Frågor och svar
nästa »
 

I vilket Informationsbrev för några år kunde man läsa om att köpa etanol för skolbruk?

Jag läste i ert informationsbrev för några år sedan om var man kunde köpa etanol för skolbruk. Tyvärr så har det numret försvunnit och jag behöver uppgifterna.

Det står i Informationsbrev nr. 59-60 sid. 25. Fr.o.m.  januari 2011 trädde den nya alkohollagen i kraft, vilket innebär att Statens folkhälsoinstitut är tillsyningsmyndighet för teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.  Vi rekommenderar att ni läser hela artikeln i vårt Informationsbrev. Alla nummer finns på hemsidan att laddas ner, under Material och Kurser

Hur testar man om det bildats peroxider i eter?

Det lär ju kunna bildas peroxider i eter, vilket inte ska vara så bra. Hur testar man om så är fallet och hur gör man sig av med "oönskade" peroxider respektive etrar?

Ja eterns innehåll av eventuella peroxider testas med jodid. Till 3 cm3 eter sätts 10 cm3 10%ig surgjord kaliumjodidlösning. Jodiden oxideras till jod, och brun färg tyder på att peroxider bildats. Man oskadliggör peroxiderna genom att hälla i järn(II)sulfat som reducerar peroxiden. Du ska alltså inte försöka omdestillera etern eller så - det är bl a då olyckor inträffar!

Ett trevligt litet experiment där man kan etsa sitt namn på en kopparplåt. Är det OK ur säkerhetssynvinkel?

Ett trevligt litet experiment där man kan etsa sitt namn på en kopparplåt. På en parffinerad plåt ristar man något, plåten läggs sedan i 30% järnkloridlösning. Vi beställde hem järnklorid, men när jag läste på etiketten blev jag lite osäker på om detta var OK ur säkerhetssynpunkt. Vilken riskanalysbedömning gör ni?

Lösningen är naturligtvis starkt sur liksom alla järnjonlösningar. pH ligger nog kring 1. Jag utgår från att alla elever bär skyddsglasögen och att de kan spola av händerna om de får stänk. Beträffande att hälla i vasken efteråt så neutraliseras innehållet förstås i avloppet. Vill du visa eleverna detta får du väl fälla ut rost ur lösningen.

Behörighet för brandfarliga och explosiva ämnen?

Måste behöriga kemilärare, ansvariga för kemiinstitutionen på en skola, få ytterligare utbildning för att hantera brandfarliga och explosiva kemikalier. Vilken i så fall?

Föreståndare krävs vid tillståndspliktig verksamhet, enligt 9 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vad som är tillståndspliktiga mängder av brandfarliga gaser och vätskor anges i våra föreskrifter SÄIFS 1995:3. För brandreaktiva varor anges tillståndgränserna i respektive föreskrift och för explosiva varor krävs i stor sett alltid tillstånd.
Du hittar lag, förordning och förekrifter finns här: http://msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Lag--ratt/
Det finns inga uttryckliga krav på vilken utbildning/erfarenhet som föreståndaren ska ha. Det är något som tillståndsmyndigheterna får bedöma i varje enkilt fall och beror förstås på omfattningen och typen av verksamhet. Jag har svårt att tro att en kemilärare inte skulle bedömas som kompetent nog att vara föreståndare på ett skolaboratorium, men det är inte min sak att göra den bedömningen. Avslutar med en länk till ett infoblad från oss om branfarliga varaor på laboratorium som kanske kan vara nyttigt. Då vi ficke n ny LBE nyligen så stämmer inte alla hänvisningar, men i huvudsak är det ingen skillnad från tidigare LBE.http://msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/S%c3%84I%20Info/BEX-INFO%20Informationsblad%20nr%201%202005.pdf

 Dr. Lorens van Dam, Enheten för farliga Ämnen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Är väteperoxid och resorcinol i hårfärgningsmedel (LIVECOLOR.com) farligt?

Vi undrar hur farliga kemikalier som väteperoxid och resorcinol är då de ingår i hårfärgspreparat (t.ex. LIVECOLOR.com)? Vi har skyddsblad för väteperoxid (20-70%) och för resorcinol. Hur kan man ta reda på hur stor koncentration det är i medlet?

Regler om resorcinol för olika användningsområden: Kosmetika a) Oxidationsfärgämne för hårfärgning. 1. allmän användning, högsta tillåtna koncentration: 5 % 2. yrkesmässig användning, högsta tillåtna koncentration: 5 %. b) Hårvatten och schampo, högsta tillåtna koncentration: 0,5 %.
Varningstext på etikett: 1. "Innehåller resorcinol. Skölj håret väl efter användning. Använd ej till färgning av ögonfransar och ögonbryn. Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem." 2. "Endast för yrkesmässig användning. Innehåller recorcinol. Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem. b) Innehåller resorcinol." (LVFS 1993:2 2:22) INCI-namn: Resorcinol. Kontakta tillverkaren för att fråga om koncentration.

Är kaliumpermanganat farligt eller kancerogent?

Är kaliumpermanganat farligt eller kancerogent?

Kemiska ämnen (CD-rom) säger inte något om kancerogent. Ämnet är ett oxidationsmedel och kan i kontakt med t.ex. organiska ämnen flamma upp och/eller ge upphov till explosiv brand. Damm är farligt att andas in, men det gäller alla ämnen och kaliumpermangant dammar inte speciellt mycket. Kan du ha förväxlat det med kaliumdikromat? För det är kancerogent vid inandning.

Är det rimligt att det svårlösliga ämnet tenndioxid kan vara giftigt?

Är det rimligt att det svårlösliga ämnet tenndioxid kan vara giftigt? Ryktesvis skulle ämnet vara farligt om det kommer i kontakt med öppna sår. Ligger det något i detta?

Kan inte hitta något i data-basen "Kemiska ämnen" som säger att det skulle vara giftigt. Däremot sägs "vissa tennföreningar" irritera ögon och slemhinnor. Som med alla finfördelade pulver kan man få skador genom inandning av damm. Jag har inte hittat något speciellt om sår och tennoxid. Det låter förvånande att en så väl buffrad grej som ett sår skulle kunna lösa tillräckligt med tennoxid för att vålla irritation.

Är demonstration av flytande kväve farligt?

Angående demonstration av flytande kväve, är det farligt? Och var kan man inhandla en liten mängd flytande kväve?

Jag tror inte det är direkt farligt om man inte får för sig att hälla det på handen eller liknande som Uno Bengtsson gör. Däremot ska man ha en termos av stål egentligen eftersom termosen kan implodera. Naturligtvis behövs skyddsglasögon och värmeisolerande handskar. Ibland - för korta experiment - kan man hälla upp kvävet i en cellplastmugg, gärna dubbel under försöket. Tyvärr vet jag inget ställe som säljer kväve, men ett närbeläget sjukhus har säkert eller någon industri. Visserligen kan du nog tigga till dig här också, men det är enklare med något närbeläget.


nästa »