Frågor och svar
Extrema temperaturer?

Den absoluta noll-punkten är -273 0C, men finns det en absolut hetaste temperatur?

Den absoluta nollpunkten är t.o.m. -263,15 0C, men vad den hetaste temperaturen skulle kunna vara , då all materia finns i något slags "urtillstånd" vet jag inte. Fysiker har förmodligen något svar på frågan. Enligt en uppgift från Internet, http://www.bbc.com/future/bespoke/20131218-temperature/assets/images/temperature.png skulle den vara 1420 x 10 30 0C, men jag har inget svar på vad det skulle innebära för materien. Kanske bäst att fråga någon rymd-intresserad fysiker?
Kategori: Diverse Allmän kemi

Ett trevligt litet experiment där man kan etsa sitt namn på en kopparplåt. Är det OK ur säkerhetssynvinkel?

Ett trevligt litet experiment där man kan etsa sitt namn på en kopparplåt. På en parffinerad plåt ristar man något, plåten läggs sedan i 30% järnkloridlösning. Vi beställde hem järnklorid, men när jag läste på etiketten blev jag lite osäker på om detta var OK ur säkerhetssynpunkt. Vilken riskanalysbedömning gör ni?

Lösningen är naturligtvis starkt sur liksom alla järnjonlösningar. pH ligger nog kring 1. Jag utgår från att alla elever bär skyddsglasögen och att de kan spola av händerna om de får stänk. Beträffande att hälla i vasken efteråt så neutraliseras innehållet förstås i avloppet. Vill du visa eleverna detta får du väl fälla ut rost ur lösningen.

Det finns termokroma tröjor och så, men går det att göra termokroma muggar själv?

Det finns termokroma tröjor och så, men går det att göra termokroma muggar själv?

Här kommer en länk där ni kan köpa pigment. Länken innehåller också en beskrivning hur ni gör. Vi på KRC har inte ännu inte prövat http://www.mutr.co.uk/pdf_files/SMARTCOL.pdf http://www.stallionimpex.com/colorchanging_thermochromic.htm Det finns termokroma muggar att köpa på http://www.mugsdirect.co.uk/html/thermochromic.html http://defade.tripod.com/id25.html http://www.mugsdirect.co.uk/

Det är självklart bättre att skölja tvätten flera gånger än att skölja med samma mängd vatten en gång. Men varför?

Det är ganska självklart att det är bättre att skölja tvätten flera gånger, i stället för att skölja med samma mängd vatten bara en gång. Men varför är det så?

Det hela klarnar bäst genom en liten överslagsräkning: Anta att du har 5 kg tvätt och tensidernas koncentration fördelar sig 9:1 (fördelningskonstanten blir då 9) mellan vatten och tensid. Anta att 10 g tensid sitter kvar på tvätten före sköljningen. 4 sköljningar med 5 L vatten var resulterar i 1 g, 0.1 g, 0.01 g, och slutligen 0.001 g kvarvarande tensid per kilo tvätt. Om du istället tagit 20 liter vatten första gången gäller samma fördelningskontant som tidigare; men du får 4 x så stor mängd tensid i vattnet som förut för att volymen är fyra gånger större. Det betyder att du får 36 gånger mer tensid i vattnet än i tvätten. Alltså kommer kvarvarande tensid i tvätten att vara 10 g/36, dvs. 0.3 g Tvättmaterialet är inte någon kemikalie, så faktorer som graden av bearbetning, påverkar säkert resultatet.

Kategori: Diverse

De kolväten vi använder idag kommer ifrån petroleum produkter. Kan man tillverka kolväten på något sätt?

De kolväten vi använder idag kommer ifrån petroleum produkter. Kan man tillverka kolväten på något sätt?

Reaktionen C + 2H2 -> CH4 är visserligen lite exoterm, men inte tillräckligt för att underhålla sig själv, dvs. vara spontan. Däremot är den möjlig och man har faktiskt utnyttjat reaktionen i industriell skala. I Europa under början av 1900-talet var det brist på petroleum, vilket ledde till försök att tillverka kolväten av kol och vätgas. Man lyckades första gången 1927. I Tyskland tillverkades kolväten av brunkol och väte. Reaktionen skedde under 200 atmosfärers vätgas tryck vid 450? C, med hjälp av katalysatorer. Metanet var man dock inte intresserad av utan det leddes tillbaka till reaktorn som värmekälla. I detta fall var man intresserad av att tillverka flytande bränslen, vilket innebär att man ville ha kolväten med kokpunkter kring bensin. Metan med sitt väte/kol-förhållande på 4 är för kort och det är bättre att återföra det till hydreringen som vätekälla, för att få ut tex. Oktan med ett väte/kol-förhållande på 2.25. En annat område där liknande reaktioner används är plastindustrin där man börjar med att tillverka sk. vattengas. Då låter man kol reagera med vattenånga och bilda kolmonoxid och vätgas. C + H2O -> CO + H2 Om man sedan reagerar kolmonoxiden med ett överskott av vätgas bildas metanol enligt reaktionen. CO + 2H2 -> CH3OH Denna metanol oxideras sedan till metanal enligt. CH3OH + ½ O2 -> HCHO + H2O En sista intressant område är gengasmotorerna som användes i Sverige under kriget. Eftersom vi inte hade någon tung kemisk industri i Sverige kunde vi inte tillverka vårt eget motorbränsle. Istället förbrände vi trä med syreunderskott så att det bildades kolmonoxid som sedan användes i motorn som bränsle där den oxiderades till koldioxid. Självklart så frigörs inte särskilt mycket energi vid denna reaktion, vilket är anledningen till att gengasbilarna inte gick särskilt bra. Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns någon som idag tillverkar kolväten genom att hydrera kol. Det är alldeles för kostsamt - men det är fullt möjligt och kan bli intressant om priserna på olja stiger mycket.

Kategori: Organisk kemi

Då det är högaktuellt med mobiltelefoner skulle jag vilja ha lite information om batterierna i de nya telefonerna.

Då det är högaktuellt med mobiltelefoner skulle jag vilja ha lite information om batterierna i de nya telefonerna. Tror du att du kan hjälpa mig med det. Har också funderat på dom billampor som lyser med ett väldigt blått ljus (gasurladdningslampor).

Det finns tre typer av batterier i mobilerna. Dels finns nickelhydridbatterier, om vilka du kan läsa i Natur o Kulturs lärobok, om du har tillgång till den. Dels finns litiumbatterier och sen finns också litium-jon-batterier. NiH och Litiumjon-typerna förekommer också i bärbara datorer. Billamporna innehåller xenongas, som ger fyra gånger starkare ljus än halogenlampor. De sänder ut ljus som är nära UV-området i en s.k.ljusbåge, därför är de blåaktiga. En del av ljuset är UV ljus, men det når inte ut ur lyktan utan absorberas av ett absorberande glasskikt runt lampans bågrör, så att inte UV-känsliga komponenter i framlyktan skadas. Xenon har minst uppvärmingstid och föredras därför framom t.ex. argon. 

Börjar alla aminosyrasekvenser med metionin? Kan man säga att en peptid som innehåller essentiella aminosyror kommer från växtriket?

Börjar alla aminosyrasekvenser med metionin? Kan man säga att en peptid som innehåller essentiella aminosyror kommer från växtriket? Kroppen kan ju inte syntetisera sådana.

Alla proteiner/peptider börjar inte med metionin. För människan essentiella aminosyror kan komma både från växter och djur. I det senare fallet kommer de ursprungligen från växter, men inte alltid.

Kategori: Biokemi

Behöver hjälp och tips för att etsa/svartfärga mässing.

Behöver hjälp och tips för att etsa/svartfärga mässing.

När man etsar koppar eller mässing använder man salpetersyra. När man etsar så ritar man upp det mönster som man önskar på den rengjorda och matterade ytan. Därefter värmer man plåten och smälter ut ett jämt lager vax på ytan. I vaxet ritas det tidigare ritade mönstret ut med en trubbig blyertspenna. Ytan är sedan färdig att etsas. Syran droppas på med en bomullstuss tills dekoren fått önskat djup, varefter arbetsstycket sköljs väl i vatten innan det uppvärms och vaxet smältes bort. Ytan rengörs slutligen med stålull och ytbehandlas. Metallfärgning. För att en sådan färgning skall lyckas måste ytan vara absolut ren och fri från fett. Rengöring sker lämpligast med något lösningsmedel eller i ett betabad samt putsas med stållull. Efter rengöringen bör man inte ta med bara handen i det föremål som skall färgas, då fingeravtryck lätt uppstår. Vid själva färgningen kan man antingen bestryka metallytan med en trasselsudd eller pensel som doppats i den kemiska lösningen eller också kan stycket sänkas ned helt i lösningen. Därefter sköljer man det i vatten och sprutar eller stryker in det med något skyddsmedel, ex. saponlack. Kemikalier som används för sådan här färgning är ofta giftiga och därför måste man vara mycket försiktig när man handskas med dem. Man måste alltid tvätta händerna omedelbart efter det man använt dem och man bör ha skyddshandskar på sig. Recept för svart färg på mässing: 100 g kopparkarbonat 750 g ammoniak 150 g destillerat vatten Lösningen borde vara ca. 2 mol/dm3 ammoniak.

Kategori: Elektrokemi

Behörighet för brandfarliga och explosiva ämnen?

Måste behöriga kemilärare, ansvariga för kemiinstitutionen på en skola, få ytterligare utbildning för att hantera brandfarliga och explosiva kemikalier. Vilken i så fall?

Föreståndare krävs vid tillståndspliktig verksamhet, enligt 9 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Vad som är tillståndspliktiga mängder av brandfarliga gaser och vätskor anges i våra föreskrifter SÄIFS 1995:3. För brandreaktiva varor anges tillståndgränserna i respektive föreskrift och för explosiva varor krävs i stor sett alltid tillstånd.
Du hittar lag, förordning och förekrifter finns här: http://msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligt--explosivt/Lag--ratt/
Det finns inga uttryckliga krav på vilken utbildning/erfarenhet som föreståndaren ska ha. Det är något som tillståndsmyndigheterna får bedöma i varje enkilt fall och beror förstås på omfattningen och typen av verksamhet. Jag har svårt att tro att en kemilärare inte skulle bedömas som kompetent nog att vara föreståndare på ett skolaboratorium, men det är inte min sak att göra den bedömningen. Avslutar med en länk till ett infoblad från oss om branfarliga varaor på laboratorium som kanske kan vara nyttigt. Då vi ficke n ny LBE nyligen så stämmer inte alla hänvisningar, men i huvudsak är det ingen skillnad från tidigare LBE.http://msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/S%c3%84I%20Info/BEX-INFO%20Informationsblad%20nr%201%202005.pdf

 Dr. Lorens van Dam, Enheten för farliga Ämnen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Är väteperoxid och resorcinol i hårfärgningsmedel (LIVECOLOR.com) farligt?

Vi undrar hur farliga kemikalier som väteperoxid och resorcinol är då de ingår i hårfärgspreparat (t.ex. LIVECOLOR.com)? Vi har skyddsblad för väteperoxid (20-70%) och för resorcinol. Hur kan man ta reda på hur stor koncentration det är i medlet?

Regler om resorcinol för olika användningsområden: Kosmetika a) Oxidationsfärgämne för hårfärgning. 1. allmän användning, högsta tillåtna koncentration: 5 % 2. yrkesmässig användning, högsta tillåtna koncentration: 5 %. b) Hårvatten och schampo, högsta tillåtna koncentration: 0,5 %.
Varningstext på etikett: 1. "Innehåller resorcinol. Skölj håret väl efter användning. Använd ej till färgning av ögonfransar och ögonbryn. Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem." 2. "Endast för yrkesmässig användning. Innehåller recorcinol. Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem. b) Innehåller resorcinol." (LVFS 1993:2 2:22) INCI-namn: Resorcinol. Kontakta tillverkaren för att fråga om koncentration.