Allmänt om Säkerhet


En bra grund för säkerhetsarbetet i skolan får du genom boken Så arbetar vi med kemikalier i skolan, som kan beställas från Arbetsmiljöverket. 
Det finns flera myndigheter som reglerar kemikaliehanterinegn i samhället. Arbetsmiljöverket hanterar frågor som gäller arbetsmiljön, Kemikalieisnpektionen hanterar frågor som gäller transport av kemikalier, märkning e.t.c. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en sammanslagning av Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar. MSB har hand om frågor som gäller explosiva och bramndarliga ämnen, som tex gasol.


Alla dessa myndigheter ger ut lagar och förordningar. Från Arbetsmiljöverket utges s.k. AFS:ar (Arbetsmiljöverkets författningssamling). De viktigaste AFS:arna för skolan finns uppräknade nedan, men notera  att de uppdataeras kontinuerligt.

 

AFS 1982:3 Ensamarbete
AFS 1999:7  Första hjälpen och krisstöd  
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete   
AFS 2003:04 Ändringsföreskrift AFS 2008:15 Ändringsföreskrift
AFS 2001:3  Användning av personlig skyddsutrustning
Tillägg AFS 2010:11
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar              
AFS 2008:13  Skyltar och signaler 
AFS 1997:7 Gaser (hantering förvaring, skötsel)
AFS 2001:4 Gaser
AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö

Dessutom:

H 339 Så arbetar du med kemikalier i Skolan Beställs hos Arbetsmiljöverket

 

Bioteknik AFS 2011:2 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer