Kemikalier

Dokumentation av kemikalier

Alla skolor som förvarar kemikalier skall dokumentera det. Det görs lämpligen genom att införa en kemikalielista. Här visas ett exempel på hur en sådan kemikalielista kan se ut. Mer information

H-fraser anger risker

P-fraser anger hur man ska skydda sig

 

Vi fick en fråga från en lärare, som vi bad Arbetsmiljöverket svara på:

Fråga till Arbetsmilöverket angående märkning av kemikalier på skolan:

En skola har av Arbetsmiljöverket fått påtalat att det inte får finnas gamla etiketter på burkar/flaskor, utan de ska märkas om med den nya CLP märkningen. Kemikalieinspektionen säger á andra sidan att man inte får sätta nya klisterlappar på ”gamla” kemikalier eller använda ”nya” säkerhetsdatablad, hur är det med den saken?

 

Märkning

Det Kemikalieinspektionen säger om märkning är vad som gäller vid överlåtelse. När det istället gäller märkning av behållare med kemikalier då de används/förvaras inför användning på en arbetsplats är det en annan sak.

 

Kemiska produkter som sålts/satts på marknaden och är märkta enligt KIFS 2005:7 (orange farosymboler, R/S-fraser mm) får användas till den 1 juni 2019.

Från och med 1 juni 2019 ska sådana kemikalier ha CLP-piktogram. Vi har inte sagt att den gamla symbolen inte får synas, men det ska vara en tydlig märkning som inte ger upphov till missförstånd.

Man får själv märka om kemiska produkter vid behov.

 

Säkerhetsdatablad

Enligt 7 § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker ska man ha den information som behövs för att göra riskbedömningen enligt 8 §. En del av denna är det säkerhetsdatablad som ens leverantör är skyldig att lämna. Leverantören är, enligt Reach, bara skyldig att skicka uppdaterade blad till dem som de levererat till de senaste 12 månaderna.

 

Om man har ett säkerhetsdatablad som man misstänker inte längre är aktuellt behöver man ta reda på vilken ytterligare information man behöver för sin riskbedömning. Ett sätt är att höra med sin leverantör, men t.ex. den Europeiska kemikaliemyndighetens (ECHA) webbplats kan också ge viktig information om bl.a. nya klassificeringar.

För blandningar kan det vara viktigt attkontrollera att informationen gäller den produkt man använder, t.ex. om sammansättningen ändras. För rena ämnen är det bra att använda nya blad.

Vänligen

Christer (Arbetsmiljöverket)

 

Säkerhetsdatablad för kemkalier medföljer vid köp av kemikalie.  Säkerhetsdatablad ska därefter lagras och förvaras lämpligen i en pärm. Om din skola saknar ett säkerhetsdatablad, tag då kontakt med det företag som kemikalien köptes ifrån. Du kan även exempelvis ta kontakt med Vwr eller Merck för förfrågningar kring detta. 

H-fraser

P-fraser


Ämnen som kräver extra försiktighet

Det finns ett antal ämnen som kräver extra försiktighet då man handskas med dem på ett laboratorium/i skolans värld. Här kan du läsa mer om några av dessa.

Kemiska ämnen

Kemiska ämnen är en databas där man kan söka information om olika kemiska ämnen och kemikalier. I databasen beskrivs olika ämnens hälsofarlighet, hur man skyddar sig mot dem, samt hur man hanterar olika ämnen.

Den information som ges kring varje ämne motsvarar det innehåll som krävs för att upprätta säkerhetsdatablad/varuinformationsblad och informationen som ges svarar emot de ämnen som berörs i svensk lagstiftning.

 

Kemiska Ämnen innehåller ämnenas namn på svenska, engelska, tyska och franska samt ett stort antal handelsnamn. För varje ämne finns fyra sidor information

  • sid 1 Fysikaliska data och hygieniska gränsvärden
  • sid 2 Hantering och lagring
  • sid 3 Hälsofara och första hjälpen
  • sid 4 Transportdata
Vill man prova på denna databas, kan man registera sig för en gratis testperiod(en månad) på online databas. Länk http://prevent.se/kemiskaamnen/

 

Licens kostar därefter ca 3-4000 kr per år och användare.

CLP -  ett nytt system för klassificering, märkning och förpackning

Glöm de gamla orangea märkningarna med döskallen och Andreaskorset!
Ett nytt klassificeringssystem i EU:s lagstiftning har införts genom den s.k. CLP-förordningen. Här kan du läsa mer om CLP