Riskbedömning

Om riskbedömningens undertecknande:
”Arbetsgivaren ska skriva under alla riskbedömningar” (§6 AFS 2000:4)har ersatts av "Dokumentation av … ”vem den fysiska personen är som i egenskap av ansvarig godkänt undersökningen och riskbedömningen” (§10 AFS 2011:19).

Vi frågade Arbetsmiljöverket (www.av.se)
Fråga Måste arbetsgivaren personligen underteckna riskbedömningen enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker?

Svar Det är arbetsgivarens ansvar att riskbedömningen undertecknas. Däremot kan uppgiften delegeras till en eller flera arbetstagare som har kompetens för detta. Arbetsgivaren ansvarar för att organisera detta och se till att det fungerar på ett sätt som han eller hon kan ta ansvar för.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS1997:10 - "Laboratoriearbete med kemikalier" beskrivs vad som krävs av en riskbedömning. Vi återger stycket allmänna bestämmelser:

 

" Allmänna bestämmelser

2 § Vid planering av laboratoriearbete där ett eller flera farliga ämnen används eller bildas skall en riskbedömning göras. Därvid skall de risker för olycksfall och ohälsa, som kan uppkomma i arbetet, identifieras och uppskattas. Vid riskbedömningen skall de aktuella ämnenas inneboende farlighet vägas samman med riskerna vid utförandet av de olika arbetsmomenten.

Utifrån riskbedömningen skall slutsatser dras om vilka riskreducerande åtgärder som behöver vidtas för att arbetet skall kunna utföras säkert. Innan laboratoriearbetet påbörjas skall de riskreducerande åtgärder som behövs vara utförda och erforderlig beredskap vid olyckshändelse finnas.

Vid riskbedömningen skall det bedömas om arbetet är antingen:
a) icke riskfyllt eller måttligt riskfyllt, eller
b) riskfyllt eller mycket riskfyllt.

3 § Riskbedömning av hantering av kemikalier med okända egenskaper skall göras som om kemikalierna är farliga, med hänsyn till de egenskaper som kan vara aktuella.

4 § För allt laboratoriearbete som enligt 2 § har bedömts som riskfyllt eller mycket riskfyllt skall riskbedömningen dokumenteras. Dokumentet skall innehålla en beskrivning av arbetet, riskbedömningen och de riskbegränsande åtgärderna.

Dokumentet skall hållas aktuellt så länge arbetet pågår. Berörda arbetstagare skall informeras om innehållet.

För arbetet skall dessutom finnas särskilda skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner. Detta gäller dock inte om arbetet utförs av den som gjort riskbedömningen enligt 2 §.

5 § För personal som utför städning, diskning eller underhåll av utrustning på laboratorium skall finnas tydliga skriftliga instruktioner som anger skyddsåtgärder för de moment som medför särskilda risker."

 

Hela dokumentet finns att ladda ned från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Ny interaktiv Riskbedömningsblankett Testversion

Vi har tagit fram en ny interaktiv riskbedömningsblankett. Du laddar ner zipfilen och när du öppnar den så bör du spara bildmappen med piktogram så att de är lätta att hitta. Den interaktiva riskbedömningsblanketten är en pdf-fil som du kan spara ner. Ladda ner piktogrammen och pdf-filen (riskbedömning) på din egen dator. Öppna filen och "spara som" för varje ny riskbedömning du gör. Du ska nu kunna spara och skriva ut filen. Du ska också kunna gå in och göra ändringar i dokumentet vid behov eller om ni vill dela filer mellan flera lärare för att bygga upp en bank av riskbedömningar.

 

 

Ladda hem interaktiv riskbedömningsblankett

Exempel på riskbedömningsblanketter och gjorda riskbedömningar

Nedan visas exempel på hur icke ifyllda riskbedömningsblanketter kan se ut. Ni får göra egna ändringar

Exempel 1.

Exempel 2.

Exempel 3.

 

Du kan även se hur andra lärare har gjort sina riskbedömningar av tre vanliga laborationsarbeten för skolbruk.

Laborationen: Natrium i vatten

Laborationen: Tvålframställning

Laborationen: Oxidation av alkoholer