Riskbedömning

Om riskbedömningens undertecknande:
”Arbetsgivaren ska skriva under alla riskbedömningar” (§6 AFS 2000:4)har ersatts av "Dokumentation av … ”vem den fysiska personen är som i egenskap av ansvarig godkänt undersökningen och riskbedömningen” (§10 AFS 2011:19).

Vi frågade Arbetsmiljöverket (www.av.se)
Fråga Måste arbetsgivaren personligen underteckna riskbedömningen enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker?

Svar Det är arbetsgivarens ansvar att riskbedömningen undertecknas. Däremot kan uppgiften delegeras till en eller flera arbetstagare som har kompetens för detta. Arbetsgivaren ansvarar för att organisera detta och se till att det fungerar på ett sätt som han eller hon kan ta ansvar för.

I Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS1997:10 - "Laboratoriearbete med kemikalier" beskrivs vad som krävs av en riskbedömning. Vi återger stycket allmänna bestämmelser:

 

" Allmänna bestämmelser

2 § Vid planering av laboratoriearbete där ett eller flera farliga ämnen används eller bildas skall en riskbedömning göras. Därvid skall de risker för olycksfall och ohälsa, som kan uppkomma i arbetet, identifieras och uppskattas. Vid riskbedömningen skall de aktuella ämnenas inneboende farlighet vägas samman med riskerna vid utförandet av de olika arbetsmomenten.

Utifrån riskbedömningen skall slutsatser dras om vilka riskreducerande åtgärder som behöver vidtas för att arbetet skall kunna utföras säkert. Innan laboratoriearbetet påbörjas skall de riskreducerande åtgärder som behövs vara utförda och erforderlig beredskap vid olyckshändelse finnas.

Vid riskbedömningen skall det bedömas om arbetet är antingen:
a) icke riskfyllt eller måttligt riskfyllt, eller
b) riskfyllt eller mycket riskfyllt.

3 § Riskbedömning av hantering av kemikalier med okända egenskaper skall göras som om kemikalierna är farliga, med hänsyn till de egenskaper som kan vara aktuella.

4 § För allt laboratoriearbete som enligt 2 § har bedömts som riskfyllt eller mycket riskfyllt skall riskbedömningen dokumenteras. Dokumentet skall innehålla en beskrivning av arbetet, riskbedömningen och de riskbegränsande åtgärderna.

Dokumentet skall hållas aktuellt så länge arbetet pågår. Berörda arbetstagare skall informeras om innehållet.

För arbetet skall dessutom finnas särskilda skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner. Detta gäller dock inte om arbetet utförs av den som gjort riskbedömningen enligt 2 §.

5 § För personal som utför städning, diskning eller underhåll av utrustning på laboratorium skall finnas tydliga skriftliga instruktioner som anger skyddsåtgärder för de moment som medför särskilda risker."

 

Hela dokumentet finns att ladda ned från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Interaktiv Riskbedömningsblankett på datorn

Vi har fått en interaktiv riskbedömningblankett, från Blackebergs gymnasium i Stockholm. De delar med sig av den till alla kemilärare i Sverige via KRC.
För att editera blanketten behöver du ha programmet Adobe Acrobat Reader. Du kan spara filen men det går då inte att ändra den. Med Acrobat Pro kan du spara, ändra och justera blanketten som du vill.

Ladda ner piktogrammen och pdf -filen (riskbedömning) på din egen dator så kan du ladda ner piktogram, egen logotype och H/P fraser.

Första gången du använder den måste du söka upp piktogrammen på din dator, men sen bör datorn kunna hitta dem själv

 

Ladda hem interaktiv_riskbedömningsblankett.zip (175 KB)

Exempel på riskbedömningsblanketter och gjorda riskbedömningar

Nedan visas exempel på hur icke ifyllda riskbedömningsblanketter kan se ut. Ni får göra egna ändringar

Exempel 1.

Exempel 2.

Exempel 3.

 

Du kan även se hur andra lärare har gjort sina riskbedömningar av tre vanliga laborationsarbeten för skolbruk.

Laborationen: Natrium i vatten

Laborationen: Tvålframställning

Laborationen: Oxidation av alkoholer