Säkerhetspärm

Här ges ett exempel på en säkerhetspärm som en lärarare gjort. Du får nvända och anpassa materialet efter lokala förhållanden och skola.

Så här kan innehållet i en säkerhetspärm för din skola se ut:

1. Ansvarsfördelning

Rektorns ansvar
Delegering av ansvar till institutionsföreståndare, vaktmästare, lokalvårdare, skolsköterska, lärare, elever, skyddsombud, (elevskyddsombud)

2. Kontakter

Namn och telefonnummer på institutionsansvarig skyddsombud, gasansvarig,syster, vaktmästare Kontaktpersoner: avfallshantering, leverantörer

3. Information

Arbetsregler för lärare
Information till nyanställda
Information till vikarier
Information till föräldrar och elever Säkerhetsföreskrifter till elever

4. Litteratur

AFS:ar, Farosymboler, risk- och skyddsfraser
Kemikalier i skolan
Myndigheter, organisationer nyttolänkar

5. Kemikalie- och gasförvaring

Kemikalieförteckning , kemikaliehantering
Säkerhetsdatablad
Listor på A och B-kemikalier (förbjudna). OBS-listan.
Skyltning, märkning, farosymboler
Checklista för institutionen

6. Kontroll av säkerhetsfunktioner

Brandsläckare
Dragskåp
Nödduschar
Gas och gasanläggningar
Personlig skyddsutrustning
Ögondusch, fast och transportabel
Checklistor

7. Olycksfallsrapportering

Instruktion för att larma SOS,
instruktion för telefon (vad behöver man veta när man ringer)
Instrukt. Första hjälpen
Instrukt. hur/vem skjutsar skadad person till sjukhus
Instrukt. hur/vem som kontaktar föräldrar/anhörig
Telefonnummer till syster, giftcentral mm
Åtgärder vid personskada. Åtgärder vid brand
Utrymningsplan med återsamlingsplats
Blankett för olycksfallsrapportering
Instruktioner för riskbedömningar

8. Riskbedömningar

Riskbedömningar
Riskreducerande åtgärder

9. Skriftliga rutiner

Rutiner för avfall/ riskavfall
Rutiner för inventering,
Rutiner för leverans av varor
Rutiner för städning
Rutiner för uppdatering av rutiner/information
Rutiner för vem som uppdaterar rutiner/instruktioner
Rutiner inför kursstart
Rutiner inför laboration/efter laboration
Rutiner vid inköp
Rutiner vid spill
Rutiner vid spädning av syror/baser
Övriga återkommande arbetsmoment

10. Tillstånd

Gaser, teknisk sprit, tomtebloss m.m.

11. Skolands arbetsmiljöarbete

Lokala kursplaner, skolans miljövårdsarbete

Här är ett exempel på en säkerhetspärm som en lärarare gjort. Det går bra att använda och anpassa den efter lokala förhållanden och skola.