Didaktikhörnan

Det bedrivs forskning i ämnet kemididaktik, om undervisning och lärande i kemi. Vi presenterar här information om denna forskning på ett sätt som vi hoppas kan vara användbart för lärare och elever i skolan. Sakkunnig är Karolina Broman, FD och kemididaktik, vid Umeå Universitet

 

Nya länkar

Ett nationellt resurscentrum i naturvetenskapernas och teknikens didaktik har grundats vid Linköpings universitet. Läs mer

Vill du följa med Skolverkets information om forskning inom utbildningsvetenskap?

 

Kort historik:

Naturvetenskapernas didaktik är ett relativt nytt forskningsområde. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt (http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/vr_rapp2005_2.pdf) kan man läsa att forskningen startade under 1960-talet i USA efter att man blivit chockad över att det ryska rymdprogrammet Sputnik lyckades så väl. Amerikanerna trodde att man var världsledande inom rymdforskningen, och man insåg att något behövde göras för att studera naturvetenskapens plats i samhället och utbildningen. Forskningsområdet har på engelska namnet ”science education”. I Sverige startade forskning inom NV-didaktik under 1990-talet och landets första professor, Björn Andersson, är fortfarande verksam vid Göteborgs universitet. Kemididaktik (chemistry education) är en gren av NV-didaktiken som vi främst kommer att fokusera oss på här.

Svensk och internationell NV-didaktisk forskning

I Sverige finns en forskarskola i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, FontD (http://www.isv.liu.se/fontd/?l=sv). Via FontD finns möjlighet för lärare att söka doktorandtjänster. På  hemsidan finns mer information om de doktorander som forskarutbildar sig inom området och även om dem som disputerat. Forskarskolans doktorander  arbetar på olika universitet och högskolor i Sverige.

Det finns också ämnesdidaktisk forskning som inte är direkt knuten till denna forskarskola, på olika universitet och högskolor med lärarutbildning. 

Svensk nationell förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND, http://www.fnd.dinstudio.se/) är en förening som fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Den utgör ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i naturvetenskapernas didaktik. Den verkar för att på olika sätt  överbygga den klyfta som ofta förekommer mellan forskning och praxis. Genom olika strategiska insatser arbetas aktivt med att sprida forskningsresultat i såväl lärarutbildning som skolans verksamhet. Via deras hemsida finns intressant information för den som är intresserad av den forskning som bedrivs om naturvetenskap och skola.

Vill du läsa mer om den forskning som bedrivs i Norden finns  en tidskrift, NorDiNa, som publicerar artiklar skrivna av forskare. Tidskriften är gratis att prenumerera på och information finns på norska Naturfagsentrets hemsida (http://www.naturfagsenteret.no/). Där finns också en tidskrift för norska lärare, Naturfag, som både innehåller forskning och andra populärvetenskapliga texter.


Forskning om NV-didaktik bedrivs i hela världen. Några av de största och vanligaste tidskrifterna som publicerar forskning om lärande och undervisning i naturvetenskap är följande:

  • International Journal of Science Education (IJSE)
  • Journal of Research in Science Teaching (JRST)
  • Science Education (SE)

Två med tydlig inriktning mot kemi är:

  • Journal of Chemical Education (JCE)
  • Chemistry Education: Research and Practice (CERP)

Forskningen bedrivs inom vissa huvudområden. Vanligt är forskning som handlar om:

  • Forskning om lärande i naturvetenskap. T. ex. vilka begrepp inom biokemin är svåra för eleverna att förstå, hur använder vi språket i naturvetenskap.
  • Forskning om attityder till naturvetenskap. T ex. vad tycker eleverna om naturvetenskap, vilka områden är mer eller mindre intressanta, hur kan man påverka elevernas intresse för kemi.
  • Forskning om undervisning i naturvetenskap. T ex. forskning om olika undervisningsformer, hur används laborationer och demonstrationer i undervisning.
  • Forskning om bedömning i naturvetenskap. T. ex. hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar, vad kan elever lära sig av de bedömningar de får, hur bedömer man praktiska arbetssätt.

Litteraturtips (under arbete)

Vetenskapsrådets rapport från 2005: Lärande och undervisning i naturvetenskap. Finns att ladda ner på: https://publikationer.vr.se/produkt/larande-och-undervisning-i-naturvetenskap/

Svein Sjöbergs bok Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. Tredje upplagan från 2009 utgiven via Studentlitteratur.

Björn Anderssons böcker…

Teaching Chemistry Around the World. Ett projekt från år 2010 där 25 länder beskrivit hur man undervisar i kemi från små barn till universitetsstudenter. En intressant presentation om man vill veta hur kemiundervisningen ser ut i andra länder.

 

Projekt NORDLAB genomfördes 2000-2003. Det är ett nordiskt samarbete som ger framför allt lärare i naturvetenskapliga ämnen redskap att förbättra och förnya sin undervisning.

 

Också säkerhet kan höra till kategorin didaktisk undervisning. Huvudverket, som alla kemilärare bör ha i bokhyllan är "Så arbetar vi med kemikalier i skolan"