(denna laboration kan utföras mycket tidigt under gymnasiekursen, varvid man benämner kolkedjan på ömse sidor om dubbelbindningen R1 och R2).

Addition med brom i vattenlösning ger inte en dibromförening som man skulle vänta sig utan i steg 2 där det sker en nukleofil addition till den först bildade katjonen är den mest tillgängliga nukleofilen vatten och vattnet vinner därför över eventuella bromidjoner. Därför gäller inte eventuella hälsoriskprofiler för dibromföreningar, som finns publicerade. Bromföreningar är dessutom så reaktiva att de kan förstöras med ammoniak efter försöket och i sammanhanget relativt ofarliga aminer. Aminerna föreligger som ammoniumsalter i vattenlösning och är biologiskt nedbrytbara. OBS vi arbetar i det här sammanhanget inte med några aromatiska aminer.
 

Risker vid experimentet: Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande:

Gör bromvatten:genom att blanda 1 cm3 nästan mättad kaliumbromidlösning (KBr)

med 3 drp 2 mol/dm3 H2SO4 i ett provrör.

Tillsätt 6 drp mättad kaliumpermanganat (aq) (KMnO4)

Om brunsten faller ut tillsätt ytterligare svavelsyra.

 

Addition

Tillsätt droppvis bromvatten (se ovan) till 0,7 cm3 fett i ett halvmikroprovrör. Knäpp kraftigt på provröret så att de två skikten bildar en emulsion. Härvid adderas brom till dubbelbindningarna och bromfärgen försvinner.
Minst 10 drp bromvatten förbrukas innan bromfärgen kvarstår.

 

Varianter. Pröva olika oljor och se om de förbrukar olika mängd brom.
Tillsätt 1 cm3 4 mol/dm3 NH3 till resterna eller samla resterna i en bägare med ammoniak.

Riskbedömningsunderlag:
Brom: Frätande, Dödskalle, Miljö, Fara, H314, H330, H400 och P260, P264, P271,P273, P280, P284
Kaliumbromid: Utropstecken, varning, H319 och P280, P305+ P351+ P338, P337+P313
Kaliumpermanganat: Utropstecken, Miljöfarligt, Oxiderande, Fara, H272, H302, H410 och P220, P221, P264, P270, P273, P280
Svavelsyra: Frätande Dödskalle, Fara, H314, H331 och P260, P264, P271, P280, P301+P330+P331(ej kräkning), P405
Ammoniak: Frätande, miljöfarligt Fara, H314, H335, H400 och P260, P261, P264, P271, P273, P280, P403+233
Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.