Denna laboration kan utföras mycket tidigt under gymnasiekursen, varvid man benämner kolkedjan på ömse sidor om dubbelbindningen R1 och R2.

trans och cis
trans och cis

 

 

 

 

 

Addition med brom i vattenlösning ger inte en dibromförening som man skulle vänta sig utan i steg 2 där det sker en nukleofil addition till den först bildade katjonen är den mest tillgängliga nukleofilen vatten och vattnet vinner därför över eventuella bromidjoner. Därför gäller inte eventuella hälsoriskprofiler för dibromföreningar, som finns publicerade. Bromföreningar är dessutom så reaktiva att de kan förstöras med ammoniak efter försöket och i sammanhanget relativt ofarliga aminer. Aminerna föreligger som ammoniumsalter i vattenlösning och är biologiskt nedbrytbara. OBS vi arbetar i det här sammanhanget inte med några aromatiska aminer.

Risker vid experimentet

Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Gör bromvatten: Genom att blanda 1 cm3 nästan mättad kaliumbromidlösning (KBr) med 3 drp 2 mol/dm3 H2SO4 i ett provrör. Tillsätt 6 drp mättad kaliumpermanganat (aq) (KMnO4).Om brunsten faller ut tillsätt ytterligare svavelsyra.

Addition: Tillsätt droppvis bromvatten (se ovan) till 0,7 cm3 fett i ett halvmikroprovrör. Knäpp kraftigt på provröret så att de två skikten bildar en emulsion. Härvid adderas brom till dubbelbindningarna och bromfärgen försvinner.
Minst 10 drp bromvatten förbrukas innan bromfärgen kvarstår.

Varianter: Pröva olika oljor och se om de förbrukar olika mängd brom.
Tillsätt 1 cm3 4 mol/dmNH3 till resterna eller samla resterna i en bägare med ammoniak.

Stöd för riskbedömning

Brom: Frätande, Dödskalle, Miljö, Fara, H314, H330, H400 och P260, P264, P271,P273, P280, P284

Kaliumbromid: Utropstecken, varning, H319 och P280, P305+ P351+ P338, P337+P313

Kaliumpermanganat: Utropstecken, Miljöfarligt, Oxiderande, Fara, H272, H302, H410 och P220, P221, P264, P270, P273, P280

Svavelsyra: Frätande Dödskalle, Fara, H314, H331 och P260, P264, P271, P280, P301+P330+P331(ej kräkning), P405

Ammoniak: Frätande, miljöfarligt Fara, H314, H335, H400 och P260, P261, P264, P271, P273, P280, P403+233

Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Laborationer