Demonstation
Hur stor laddning transporteras av 1 mol e-?

Om demonstrationen
Visa sönderdelning av vatten till 2 delar vätgas och en del syrgas

Tid
15 minuter

Hofmanns elektrolysapparat
Hofmanns elektrolysapparat

Fyll apparaten med 1M H2SO4 (eller Na2SO4)
Likström, 8 – 12 V

Exempel:

  • Tid (s): 540 (9 min)
  • Ström (A): 0,40 A
  • Temp (K): 295,15 (22,0ºC)
  • P luft (Pa): 99990 (750 mm Hg)
  • P Mättad H2O (Pa): 2644
  • V H2 (m3): 29 * 10e-6

Genomför elektrolysen

Beräkning

 

 

 

 

 

 

Riskbedömningsunderlag:

Svavelsyra utspädd: Frätande, Dödskalle, Fara, H314 och P260, P264, P280, P301+P330+P331(ej kräkning), P405
Natriumsulfat ej märkespliktigt

Vätgas Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403
Syrgas Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403