Demonstration
Detta är en klassisk metod att tillverka klorgas, vätgas och natriumhydroxid.

Om demonstrationen
Detta är en industriell metod

Tid
10 minuter

Material

  • 2 kolelektroder
  • natriumkloridlösning
  • fenolftalein
  • lackmuspapper
  • spänningskälla
  • elsladdar

Risker med experimentet
Klorgas är giftigt och miljöfarligt. Natriumhydroxid är frätande och vätgas är explosivt. Tillverka i små mängder. En fullständig riskbedömning gör av läraren.

Utförande:
Koppla ihop enligt figur och sätt på spänning

Resultat
Anod: 2 Cl- → Cl2(g)  +  2e-

Katod: 2H2O  + 4e-  → H2(g)  +   2OH- 

 

Metoden kallas kloralkalimetoden och användes förr vid papperstillverkning. Kloren till blekning och natriumhydroxiden till svartluten. Vätgasen såldes.

Nu används väteperoxid för blekning av papper. Klor är miljöfarlig.

 

Riskbedömningsunderlag
Natriumklorid ej märkespliktigt
Fenolftalein: Hälsoskadligt, Varning, H351 och P201, P202, P281, P405
Klorgas: Dödskalle, Miljöfarligt, Fara, H315, H319, H331, H400 och P260, P261, P264, P271, P273, P280, P403+P233, P405
Natriumhydroxid: Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P303+P361+P353, P304+P340+ P310, P305+P351+P338
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403