Demonstration
Koldioxidens löslighet och utfällning i vatten. Tre experiment!

Om demonstrationen
Enkla experiment. Två experiment kräver torris

Tid
5+2+2 minuter

Material

 • En stor bägare
 • 250 ml bägare
 • petflaska
 • torris
 • CO2(g)
 • 0.01 M natriumhydroxid
 • 2 M natriumhydroxid
 • universalindikator
 • kalkvatten
 • Ca(OH)2

Risker vid experimentet
Torris kan ge brännskador. Använd skyddshandskar och personlig skyddsutrustning. En riskbedömning görs av undervisande lärare

Utförande och teori
Koldioxid är en växthusgas. Koldioxiden kan lösa sig i vatten (havet) och orsakar då försurning. Hur kan man ta bort koldioxid från systemet.  

Experiment 1

 1. Fyll en bägare med 0,001 M natriumhydroxid till pH 12.
 2. Droppa i universalindikator (denna är bäst då den visar många färger vid pH-förändring)
 3. Lägg i en bit torris. Förutom ”moln” som bildas av torrisen så löser sig koldioxiden i vattnet. Många färgförändringar visas upp
 4. Koldioxiden neutraliserar den basiska lösningen.

CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 + NaOH → NaHCO3 + H2O

Resultat:
Lösningen ändrar färg från blå, lila, grön vartefter den blir surare

Experiment 2

 1. Fyll en bägare med kalkvatten.
 2. Lägg i en bit torris.
 3. En utfällning av kalciumkarbonat bildas.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3(s) + H2O

Resultat: Det bildas en vit fällning

Experiment 3

 1. Fyll en petflaska på 2 liter med koldioxid.
 2. Häll på 30 cm3 2 M natriumhydroxid. Skruva på korken och skaka.
 3. Flaskan kollapsar. Gasen bildar bikarbonat med basen

NaOH + CO2 → NaHCO3(s)

Resultat
Koldioxiden löser sig i flaska som dras ihop.

Riskbedömningsunderlag
Natriumhydroxid (s): Frätande, Fara, H290, H314 och P260, P280, P301+330+331, P305+351+338, P308+310, 313

Natriumhydroxid 2 M: Frätande, Fara, H290, H314 och P260, P280, P301+330+331, P303+352, 304+340, 305+351+338, 308
Natriumkarbonat: Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280
Natriumvätekarbonat: inte märkespliktigt.

Koldioxid: ej märkespliktigt,

Koldioxid från torris Djupkyld stelnad gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador.

Kvävande vid höga koncentrationer.


Idén kommer från Science in School, Issue 10, sid 46.