Demonstration
Oxidation av sekundär alkohol till keton på en OH-projektor

Svårighetsgrad
måttlig

Tid
5 minuter

Material
Petriskål med ca 10 cm ⊘ Kaliumdikromat: 180 g K2Cr2O7 i 1000 cm3 2,5 M 

Risker vid experimentet
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande:
Täck petriskålens botten med 6 (tillsätt två omgångar med 3-ml-plastpipett) kaliumdikromatlösning.
Droppa med 1-ml-plastpipett 2-propanol i petriskålens mitt.

Petriskål
Petriskål

2-propanol oxideras till en keton (propanon = aceton)
 

3(CH3)2CHOH + Cr2O72- + 8H2O → 3(CH3)2CO +2Cr3+ + 15H2O

 

Resultat
Lösningen ändrar färg från orange till grön. Kromet ändrar oxidationstal

Riskbedömningsunderlag
2-propanol
Kaliumdikromat: Oxiderande, giftig, frätande, hälsoskadligt, miljöfarligt, H340, H360FD, H272, H301, H312, H314, H317, H330, H334, H355, H372, H410 och P201, P221, P280, P301+330+331, P302+352, P304+340, P305+351+338, P308+310
aceton (propanon): Brännbart, utropstecken, Fara, H 225, H319, H336, EUH066 och P 210, P240, P261, P280, P305+351+338
Krom(III)sulfat Frätande, utropstecken, Fara, H303, H312, 314, 332 och P280, P305+351+338, P310
 

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.