Demonstation
Vad händer med materian vid förbränning. Studera vikten!

Svårighetsgrad
Enkel

Tid
5 min

Material

  • Stålull (utan tillsats tex. skurmedel)
  • Balansvåg eller annan våg

Utförande

  1. På en balansvåg tareras en bit stålull, så att vågen befinner sig i jämvikt.
  2. Stålullen antänds.
  3. Vilken vågskål tippar ner, när elden slocknat?

Förklaring
Den vänstra vågskålen blir tyngre, därför att syret, som reagerar med järnet har en viss massa.

Förslag på reaktionsformel

3Fe(s) +2O2(g) → Fe3O4

Alternativ/fortsättning
Bränn ett filterpapper och studera vikten på askan.

Riskbedömningsunderlag
Järn: Oxiderande, Fara, H242 och P210, P220, P234, P280, P403+235
Järnoxid: Saknar märkning


”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.