Om materialet

Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial för lärare, rektorer och andra. Materialet beskriver hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och innehåller många exempel. Den lyfter även vad lärare kan fokusera på när de gör bedömningar i relation till kunskapskraven. Eftersom dokumentet för kemins del är ganska omfattande (36 sidor) passar de kanske mer som uppslagsverk än som sträckläsning.

LÄNK till Skolverkets hemsida - Kommentarmaterial till kursplanen i kemi

Exempel från avsnittet "Partikelmodeller för att visualisera materien"

Vad som utgör partiklar i en modell beror av sammanhanget. Då faser, fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur ska åskådliggöras, föreställer partiklarna atomer och molekyler. Det kan också handla om större partiklar, exempelvis sand och saltkorn, som vi kan se med ögonen. För växelverkan mellan strålning och materia illustrerar partikelmodellen i stället protoner och elektroner. Detta är användbart vid kemisk analys, exempelvis vid undersökning av olika salters lågfärger.

Relaterade länkar