Kort sammanfattning på svenska

Inledning

Kemikalier spelar en viktig roll för kemiundervisning på alla utbildningsnivåer. Användningen av kemikalier kan dock fylla olika funktioner och de kan vara både föremål för och verktyg i undervisningen. I denna studie fokuseras lärares resonemang om användningen av kemikalier i sin undervisning – när och i vilka syften används kemikalier? Syftet är att synliggöra de didaktiska överväganden som lärare gör vid användning av kemikalier i kemiundervisningen. Ett motiv till detta är att synliggöra betydelsen av didaktiska överväganden i relation till säkerhetsmässiga.

Metod

I studien intervjuas erfarna gymnasielärare i kemi i Sverige kring varför, när och hur de använder (eller inte använder) kemikalier, i synnerhet kemikalier som betecknas som farliga. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Resultat och slutsatser

Resultaten visar att lärarnas didaktiska överväganden, när det gäller användningen av kemikalier, är komplexa och täcker många aspekter av undervisningen med avseende på: Elevers lärande, Lärarens perspektiv, Traditioner och Praktiska förutsättningar. Skillnaderna i de slutsatser som lärare formulerar, angående användning av farliga kemikalier, behöver inte ses som uttryck för bristande samstämmighet utan snarare som en konsekvens av att komplexa resonemang kan resultera i olika slutsatser. Detta beroende på hur de olika aspekterna vägs mot varandra i relation till en viss undervisningsverksamhet. Resultaten kan användas för att stödja lärares didaktiska analys vid planering av praktiskt arbete i kemiundervisningen, både inom lärarutbildning och lärarfortbildning.

Mer information

Presentation-FND-2022-Andree-Stenlund (683 Kb) på svenska från FND-konferensen i Sundsvall 2022

Länk till hela artikeln