Vilka ändringar har Skolverket gjort i kursplanerna?

  • Betonat fakta och förståelse mer.
  • Anpassat det centrala innehållet när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression.
  • Gjort kunskapskraven mindre detaljerade.

Information om de ändrade kursplanerna på Skolverket LÄNK

Sammanställning över förändringarna

Jämförelse-nuvarande-reviderad-kursplan-kemi (251 Kb)

Det syns ganska tydligt att ambitionen har varit att förenkla texten, minska omfånget och minska detaljnivån, snarare än att göra stora förändringar i innehållet. Några punkter i det centrala innehållet har flyttats mellan stadierna och några har tagits bort.

Kunskapskraven har rensats på centralt innehåll och antalet bedömningsaspekter och värdeord har minskats.

För att få en överblick över de förändringar som har gjorts vid revideringen av kursplanen i kemi, har vi på KRC gjort en jämförelse av varje del i kursplanerna. 

Exempel på jämförelse mellan kemikursplanerna i Lgr11 och Lgr22.
Nationellt centrum för svenska som andraspråk har gjort motsvarande jämförelse för sva och sve. LÄNK
 

Kommentarmaterial i kemi

Till varje kursplan finns ett kommentarmaterial för lärare, rektorer och andra. Materialet beskriver hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och innehåller många exempel. Den lyfter även vad lärare kan fokusera på när de gör bedömningar i relation till kunskapskraven. Eftersom dokumentet för kemins del är ganska omfattande (36 sidor) passar de kanske mer som uppslagsverk än som sträckläsning.

LÄNK till Skolverkets hemsida - Kommentarmaterial till kursplanen i kemi

Exempel från avsnittet "Partikelmodeller för att visualisera materien"

Vad som utgör partiklar i en modell beror av sammanhanget. Då faser, fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur ska åskådliggöras, föreställer partiklarna atomer och molekyler. Det kan också handla om större partiklar, exempelvis sand och saltkorn, som vi kan se med ögonen. För växelverkan mellan strålning och materia illustrerar partikelmodellen i stället protoner och elektroner. Detta är användbart vid kemisk analys, exempelvis vid undersökning av olika salters lågfärger.

​​​​​​​NO-kursdagar med utgångspunkt i Lgr22

 

 

För att stödja lärare i grundskolan med implementeringen av Lgr22 har vi på de nationella resurscentrumen i biologi (Bioresurs), fysik (NRCF) och kemi (KRC), tillsammans med Skolverket, genomfört flera olika fortbildningsinsatser. Nu under våren 2022 höll vi heldagskurser i Lund, Uppsala, Umeå och Stockholm. 

MER INFORMATION OM KURSDAGARNA