Förslag till en Säkerhetsmapp (”Säkerhetspärm”)

1. Ansvarsfördelning på skolan

 • Rektor
 • Institutionsansvarig
 • Kemilärare
 • Skolsköterska/vaktmästare/”föreståndare för brandfarlig vara”
 • Vikarier/nyanställda
 • Skyddsombud/elevskyddsombud

2. Allmänna regler och information (Skolans policy)

 • Skolans systematiska arbetsmiljöarbete
 • Arbetsregler för elever och lärare vid laborationer och lektioner
 • Information till elever och vårdnadshavare
 • Information till vikarier/nyanställda
 • Uppdatering och aktualisering av information, rutiner och checklistor

3. Rutiner skyddsutrustning

 • Första hjälpen (plåster mm)
 • Brandskydd
 • Elsystemet (huvudsäkring)
 • Gas (huvudavstängning)
 • Skyddsutrustning, personlig, dusch, ögondusch mm
 • Larm (brand-)
 • Dragskåp
 • Telefon

4. Skolans rutiner och hantering vid olyckstillbud

 • Kontaktuppgifter vid tillbud (sjukhus, giftcentral, taxi mm.)
 • Rektors, sjuksköterskas, lärares, elevers, övrigas roll vid tillbud
 • Anmälan om tillbud och olycka till Arbetsmiljöverket

5. Checklistor och rutiner för återkommande arbetsmome

 • Rutiner för återkommande arbetsmoment
 • Praktiska checklistor

6. Riskbedömning

 • Laborationer
 • Demonstrationer
 • Förberedeser och efterarbete
 • Institutionsarbetet

7. Skolans kemikalie- och avfallshantering

 • Kemikalieförteckning
 • Rutiner för avfall, spill och avfallshantering (destruktion, hantering, lagring och hämtning av riskavfall)
 • Spill, glas, utrustning, diskning, städning

8. Övrigt

Aktuell åtgärdsplan/ vad som behöver åtgärdas
tillstånd (t.ex. hantering av explosiv vara, tillståndspliktig vara)