Beredning av bromvatten

  1. Blanda 100 cm3 nästan mättat kaliumbromidlösning (KBr) med 15 cm3 2 mol/dm3 svavelsyra (H2SO4) i ett provrör.
  2. Tillsätt 9 cm3 mättad kaliumpermanganat lösning (KMnO4)
  3. Om brunsten faller ut tillsätts ytterligare svavelsyra.

Beredning av jodlösning för att påvisa stärkelse

Blanda ihop följande ämnen

  • 0,5 g Jod (I2)
  • 1 g Kaliumjodid (KI)
  • 100 cm3 vatten

Se även: Tillverkning och destruktion av halogenlösningar

Stöd för riskbedömning

Kaliumbromid: < 8M ej märkespliktigt
Kaliumpermanganat(s): Fara Skadlig, Miljöfarligt, Oxiderande, , H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadlig vid förtäring. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. och P220, P221, P264, P270, P273, P280
Kaliumpermanganat >0,25%, 0,015M är ett prioriterat riskminskningsämne Miljöfarligt, långtidseffekter
Svavelsyra, konc: Fara, Giftig, Frätande, Miljöfarligt, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon och P260, P264 P280, P304+P340, P310, P321, P363, P405,. P501
Brom >5%: Fara,Giftig, Frätande, Miljöfara , H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H330 Dödligt vid inandning. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. och P260, P262, P264, P270, P271, P273, P280, P284, P301+P310, P302+P352, P304+P340, P310, P320, P321, P330, P361 + P364, P363, P391, P403+P233, P405, P501 Jod: Utropstecken, Miljö, Varning, H312, H332, H400 och P260, P271, P273, P280
Kaliumjodid: Fara Hälsofara, H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering och P260, P264, P270, P314, P501

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Kursövergripande 
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Analytisk kemi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kursövergripande
  • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Analysmetoder