Teori

Frågan som ställs är ”Är detta blod?” Nästa fråga är ”Är detta humanblod?” Du ska få svar på båda frågorna. För svar på den första frågan testas för proteiner som är specifika för blod. Och för den andra frågan testas för specifika DNA-sekvenser som visar på skillnader mellan t.ex. primater och människor.

Ett annat system är test för ABO-systemet där immunobiologiska tester visar på vilket blodtyp som blodet kommer ifrån. Ytterligare en test är elektroforetisk separation av blodproteiner.

I blod finns proteinet hemoglobin. Blod innehåller även ett enzym, peroxidas, som tillsammans med väteperoxid kan katalysera en oxidation av ett ämne när hemoglobin finns närvarande. Denna färgreaktion används för en biokemisk test för detektion av blod.

Exempel på färgämnen som har dessa egenskaper och som används är leuco-malakit grön (LMG), fenolftalein (FF), 3-aminoftalhydrazin eller luminol. Reaktionen sker oberoende varifrån blodet kommer från

  Färg på reducerad form Färg på oxiderad form
LMG ofärgad turkosgrön
FF ofärgad rosa
Luminol  

Avger luminescens, Ljus emitteras (avges)

 

Risker vid experimentet

Konc ättiksyra är frätande. Väteperoxid är oxiderande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Leukomalakitlösning: Blanda 1 g leukomalakitgrönt med 100 cm3  konc. ättiksyra och 150 cm3 avjon. vatten. Lösningen ska vara ofärgad (reducerad form)

  1. Tillsätt några droppar leukomalakitgröntlösning till fläcken som ska testas.
  2. Gör ett kort uppehåll för att kontrollera att fläcken/besudlingen inte reagerar enbart på leukomalakitgröntlösningen.
  3. Tillsätt därefter 10 %-ig väteperoxid droppvis.
  4. Färgomslaget till grönblått ska uppträda omedelbart efter väteperoxidtillsatsen för att kunna bedömas som positiv.

Stöd för riskbedömning (utan P-fraser)

Ättiksyra konc: Fara, Frätande, Brännbart, H226 Brandfarlig vätska och ånga. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Väteperoxid 35%: Fara, Frätande, Oxiderande, H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande. H302 Skadlig vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H332 Skadlig vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna  Väteperoxid, 5-50%:Fara, Frätande, Skadlig H302 Skadlig vid förtäring. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Leukomalakitgrönt < 1%  inga piktogram, H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Undvik utsläpp till miljön.
Peroxidastesterna bygger på att hemgruppen och hemderivat med bibehållen protoporfyrinring har peroxidasaktivitet och kan färga svagt färgade(ofärgade) kromogener till oftast blåfärgade föreningar i närvaro av peroxid.

Utvärdering av resultat

Positivt resultat betyder att den aktuella fläcken kan vara blod (”indikation på blodförekomst”).
Reaktionen är inte helt specifik och kan ge falska positiva resultat, t ex för rost och humus. Färgomslag efter den första tillsatsen liksom de färgförändringar som kan uppträda senare, är falska reaktioner och är ingen indikation på blodförekomst.

Recept Leukomalakitgröntlösning

  • Leukomalakitgrönt (CAS-nr:[129-73-7], Aldrich) - 1g
  • Ättiksyra konc. -100 cm3
  • Avjoniserat vatten - 150 cm3

Tillsätt 150 cm3 avjoniserat vatten och 100 cm3 konc. ättiksyra till 1 g leukomalakitgrönt i en bägare. Lösningen ska bli färglös. Om den blir grönfärgad, tillsätt pulveriserad zink, så avfärgas den (lösningen reduceras). Filtrera bort zinkpulvret. En lösning som efter en tids förvaring blivit grönfärgad, avfärgas (reduceras) på samma sätt.

Späd 30 % väteperoxid, konc. till 10 %. Lösningen förvaras i mörk flaska i kyl, märkt med datum. Lösningen är hållbar i 2 veckor i kyl.

Referenser

Kriminalteknologi Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m.fl. (aug 2003)

Crime Scene to court – The essentials of forensic science. Peter White, The Royal Society of Chemistry ISBN 0-85404-539-2

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Tematiskt material/ Läkemedelskemi