Demonstration

Uppställning av citronbatterier

Visa att man kan göra ett batteri av en citron och en zinkbit

Tid

5 min

Risker vid experimentet

Saltsyra är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

  1. Mjukgör en citron.
  2. Tryck ner en zink-elektrod och en kopparelektrod (nära varandra men undvik kontakt). Storlek på elektroderna är ca 4 cm x 4 cm.
  3. Seriekoppla till en likadan uppsättning i samma citron.
  4. Koppla till en digital klocka. På batteriets plats finns ledningar fastlödda inklusive krokodilklämmor.
Citronbatteri
Citronbatteri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reaktion

- pol: Zn  → Zn2+   +  2e-
+ pol:  2H+ (från citronsyran eller saltsyran) →  H2 (g)

         
Till läraren

Se även Ingefärsbatteriet.

Man kan förpreparera citronen genom att med en spruta trycka in saltsyra. Ibland kan det räcka med att skära sönder hinnorna i citronen. Detta för at få bättre kontakt.
Citronklockan kan fungera mellan en och två veckor. Då har antingen citronen torkat eller zinkelektroderna upplösts.

Stöd för riskbedömning

Saltsyra < 2,7 m mol/dm3 : ej märkespliktigt
Vätgas: Fara. Brännbart, H220 Extremt brandfarlig gas och P210, P377, P381, P403

Zinkklorid < 0,2 mol/dm3: Varning, Skadlig, H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H412 Skadlig långtidseffekter för vattenlevande organismer och P264, P273, P280, P302+P352, P321, P332+P313, P337+P313, P362 + P364, P501

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling
  • 4-6/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi