Demonstration

Här blandas en gul vätska med en klar och man får en vinfärgad lösning, sedan åter en transparent.

Tid

5 min

Material

  • 0,1 M kaliumtiocyanat
  • 0,1 M kaliumfluorid
  • 0,1 M Järn(III)klorid
  • Bägare
  • Pipett

Risker vid experimentet

Kaliumfluorid och kaliumtiocuanat är giftiga i sur lösning. Järnklorid är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.

En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Fyll bägaren med kaliumtiocyanat och pipettera sedan i 1-2 droppar järn(III)klorid, varvid lösning färgas kraftigt röd. Häll sedan i kaliumfluorid och lösning antar en klar färg igen.

Teori

Tiocyanatjoner är reagens på järn(III)joner och det bildas ett kraftigt rött komplex om dessa blandas. Fluoridjoner är väldigt elektronegativa och substituerar tiocyanatjonerna

SCN- + Fe3+ → Fe(SCN)2+

Fe(SCN)2+ + 6F- → Fe63- + SCN-

Stöd för riskbedömning

Kaliumtiocyanat: Utropstecken, Varning, EUH032(giftig gas med syra), H302, H312, H332, H412 och P260, P264, P270, P271, P273, P280
Kaliumfluorid: Dödskalle, Fara, H301, H311, H331 och P260, P264, P270, P271, P280, P403+P233, P405
Järn(III)klorid: Frätande, Fara, H302,H314, H332 och P260, P264, P270, P271, P280

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Demonstrationer