Uppgift

Kan du blanda fem lösningar så att färgen på blandningen ändrar färg från färglös till gul, till blåsvart och tillbaka till färglös igen? Om du tillsätter lösningarna nedan i rätt ordning så kommer det att bli dessa färgförändringar. Det är olika kemiskal reaktionen som orsakar förändringarna.

Material

 • Fem lösningar av klorin (hypoklorit NaClO)
 • Matriumtiosulfat (Na2S2O3)
 • Kaliumjodid (KI)
 • Stärkelselösning
 • Vatten i droppflaskor
 • 24-brunnars mikrotiterplatta

Risker vid experimentet

Använd personlig utrustning (förkläde och glasögon). Hypokloriten är frätande. Om du får något i ögonen skölj rikligt med vatten. Tvätta händerna efter arbetet! Laborationen använder vardagskemikalier.

En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

Du ska genom ett systematiskt arbetsätt experimentera fram i vilken ordning 5 olika lösningar ska tillsättas för att ge maximal färgförändring.

 1. Kombinera några droppar av lösningarna på ett systematiskt sätt. Börja med lösning A och blanda med de övriga o.s.v. Anteckna vad som händer.
 2. När du har hittat två lösningar som bildar en gul lösning, fyller du upp ett antal med den kombinationen. Börja att tillsätt den tredje lösningen tills du har hittat en kombination som bildar en mörkblå eller svart färg.
 3. Tillverka nu ett antal brummar med den blå kombinationen och tillsätt en fjärde lösning. . Fortsätt till du har löst uppgiften.
 4. Skriv upp den rätta kombinationen. Diska upp efter dig!

Förklaring

När du får en färgförändring betyder det att kemikalier i lösningen har reagerat och bildat nya föreningar.

Till Läraren

Stöd för riskbedömning

Natriumhypoklorit (NaClO): Frätande, Miljöfarligt, Fara, EUH031(giftig gas med syra) H314, H400 och P260, P264, P273, P280, P405
Natriumtiosulfat (Na2S2O3): Ingen märkning
Kaliumjodid (KI): Hälsofarligt Utropstecken, Varning, H302 och P264, P270
Stärkelse: ej märkespliktigt
Jod: Utropstecken, Miljö, Varning, H312, H332, H400 och P260, P271, P273, P280

”Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Material

Gör i ordning följande lösningar

A = 0,1 mol/dm3 kaliumjodid (4,15 g KI till 450 cm3)

B = 1 mol/dm3 natriumtiosulfat (62 g Na2S2O3. H2O till250 cm3 Denna lösningen ska vara högst en dag gammal)

C = 50 % klorinlösning (hypoklorit NaCl)

D = ca 1 % lösning av stärkelse. Kokas

E = Vatten

Svar

Den rätta kombinationen är A, C, D, B, (E). Det blir enklare om inte man tar med E. Och det blir svårare om man inte säger att eleverna ska starta med A-lösningen.

Djupare förklaring

När kemikalier löses upp i en vattenlösning bildas två joner. En jon är positiv och en är negativ. När nu två lösningar möts så kan en elektronövergång ske. Stärkelse är en indikator på jod.

Gul färg bildas (A + C)
Jodidjon + klorin → kloridjon  + jod(gul)
2I- + ClO- + H2O → I2 +  Cl- + 2OH-

Gul till blå (AC + D)
Jod  +  stärkelse → blåsvart förening

Blåsvart till förglöst (ACD + B)
Jod  +  tiosulfat → jodidjon  +  sulfatjon
4I2   +  S2O22-  + 5H2O → 8I- + 2SO42- + 10H+

Övrigt

Från J. Chemical Education vol 81 jan 2004

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Naturvetenskaplig specialicering kemi
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Kemins karaktär och arbetssätt