Inledning

Kalium reagerar häftigt med vatten och börjar brinna

Material

Kalium som förvaras i fotogen, vatten, skålar

Underlag för riskbedömning

Kalium reagerar häftigt, bensin och bildad vätgas är brandfarliga.
Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

1.    Kaliumbiten (max 3 mm stor) finns i bensin (ofärgad) och syns inte för åskådarna.
       Då kalium kommer i kontakt med vatten, reagerar det omedelbart                
2.    Kaliumbiten antänds och den uthällda bensinen börjar brinna.
       Åskådarna får intrycket av att det är vattnet som brinner.

                      

                            

Till läraren

Förklaring: Kalium har en ensam valenselektron i N-skalet.
Denna valenselektron avges synnerligen lätt (oxidation), varvid vätet i vatten reduceras till fritt väte, som antänds och i sin tur antänder bensinen.

Riskbedömningsunderlag:
Kalium: Fara, Brandfara, Frätande,
Kaliumhydroxid Varning, Skadlig, H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Vätgas: Fara, Brandfara, H220 Extremt brandfarlig gas.
Fotogen: Fara, Hälsofara, H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

 

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  •  Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Atomen och periodiska systemet/ Demonstrationer
  •  Gymnasiet/ Kemi 1/ Kemisk bidning/ Demonstrationer