Demonstration

Visa på exciterade elektroner på triplettsyre

Tid

10 min

Teori

Inom atomkemin talar man om exiterade elektroner. Här ges en möjlighet att visa vad som ske när syreatomens exiterade elektroner faller ner till en lägre energi nivå.

Material

 • 30% väteperoxid
 • 6 M NaOH
 • Kaliumpermanganat
 • Konc.saltsyra
 • Glasull
 • Ett stort provrör och ett ”normalt” provrör
 • En spruta, 60 med plastslang 40 cm

Risker vid experimentet

Eftersom man använder klorgas så skall demonstrationen utföra i dragskåp.

Utförande

 1. Gör i ordning 10 ml 6 M NaOH lösning,
 2. Fäst det båda provrören i varsitt stativ
 3. Häll NaOH lösningen och 10 ml väteperoxid i det lilla provröret.
 4. Häll ca 2 cm kaliumpermanganat i det stora provröret, tillsätt 4 cm konc. saltsyra, för snabbt ner en glasullspropp för att förhindra att det ”kokar” över.
 5. Fyll sprutan med klorgas genom att föra ner plastslangen i den bildade klorgasen, drag långsamt ut kolven så att sprutan fylls med klorgas. När sprutan är fylld förs plastslangen ner till botten i det lilla provröret. Sprutan töms försiktigt i vätskan.
 6. För bästa effekt är det lämpligt att rummet är mörklagt.

Till Läraren

En 6M NaOH erhålles om 2,4 g NaOH löses i 10 ml vatten.

I provröret sker följande reaktion:  

Cl2 (g)+ 2 NaOH(aq) + H2O2 (aq)→ O2 (g) + 2 NaCl (aq) + 2 H2O (l)

I det syre som bildas är elektronerna exiterade, de faller omedelbart ner till en lägre energi-nivå. Ljuset som utsänds har en våglängd av 630 nm.

O2 (singlet) → O2 (triplet) + ljus

Stöd för riskbedömning

Klorgas(g): Dödskalle, Miljöfarligt, Fara, H315, H319, H331, H400 och P260, P261, P264, P271, P273, P280, P403+P233, P405

Natriumhydroxid(s): Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P301+P330+P331, P304+P340+ P310, P305+P351+P338

Väteperoxid 35%: Frätande, Oxiderande, Fara, H271, H315, H328, H332, H335 och P210, P220, P221, P260, P261, P264, P271, P283

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Kemisk bindning/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Energi/ Demonstrationer