Demonstration

Denna demonstration är omtyckt bland elever. Den kan visa på svavelsyrans kraft på organiskt (levande) material eller att det finns kol i socker. Var medveten om att det vid reaktionen kan bildas obehagliga föreningar

Recept

Häll 70 g socker i en hög bägare. Fukta sockret med vatten och häll på ca 70 cm3 konc svavelsyra.
Tänkta reaktioner:     
C12H22O11 → 12 C(s)  + 11 H2O
C12H22O11 +  12O2 → 12CO2   + 11H2O
C(s)  +  O2  →  CO2
H2SO4   + xH2O → H2SO4.xH2O (exoterm reaktion)

Spill neutraliseras med natriumvätekarbonat. Av ”sockerormen” bildas en mängd föreningar. En del föreningar kan vara cancerogena. Utför experimentet i dragskåp. Häll avfall bland organiska ämnen.

Risker vid experimentet

Alla dessa laborationer är extremt brandfarliga och riskfyllda.

Stöd för riskbedömning

Socker: Ej märkningspliktigt

Svavelsyra: Frätande Dödskalle, Fara, H314, H331 och P260, P264, P271, P280, P301+P330+P331(ej kräkning), P405

Ett antal oidentifierbara kolföreningar

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Demonstrationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer