Demonstration

Detta är en klassisk metod att tillverka klorgas, vätgas och natriumhydroxid.

Om demonstrationen

Detta är en industriell metod

Tid

10 minuter

Material

  • 2 kolelektroder
  • Natriumkloridlösning
  • Fenolftalein
  • Lackmuspapper
  • Spänningskälla
  • Elsladdar

Risker med experimentet

Klorgas är giftigt och miljöfarligt. Natriumhydroxid är frätande och vätgas är explosivt. Tillverka i små mängder.

En fullständig riskbedömning gör av läraren.

Utförande

Koppla ihop enligt figur nedan och sätt på spänning

Resultat

Anod: 2 Cl- → Cl2(g)  +  2e-

Katod: 2H2O  + 4e-  → H2(g)  +   2OH- 

 

Metoden kallas kloralkalimetoden och användes förr vid papperstillverkning. Kloren till blekning och natriumhydroxiden till svartluten. Vätgasen såldes.

Nu används väteperoxid för blekning av papper. Klor är miljöfarlig.

Stöd för riskbedömning

Natriumklorid: Ej märkespliktigt
Fenolftalein: Hälsoskadligt, Varning, H351 och P201, P202, P281, P405
Klorgas: Dödskalle, Miljöfarligt, Fara, H315, H319, H331, H400 och P260, P261, P264, P271, P273, P280, P403+P233, P405
Natriumhydroxid: Frätande, Fara, H290, H314 och P280, P303+P361+P353, P304+P340+ P310, P305+P351+P338
Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer