Material

Koppar eller kopparpulver, svavel, degel, våg, brännare.

Underlag för riskbedömning

Kopparpulver är miljöfarligt. Svaveldioxid är giftigt. Arbeta i dragskåp. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

                                             
Uppsättning

Utförande

Koppar och svavel får reagera i en degel.
Då man vet massan av koppar respektive svavel kan ämnenas substansmängder beräknas och molförhållandet bestämmas.

1.    Väg en ren och torr degel.
2.    Cirka 2 g kopparplåt klipps i småbitar och vägs in så noga som möjligt.
3.    Häll svavelpulver (svavelblomma) i degeln, så att kopparbitarna/kopparnubben täcks.
4.    Placera degeln i en triangel på en trefot och lägg på degellocket.
6.    Värm degeln med brännaren, försiktigt i början och därefter kraftigare. Tag bort locket efter några minuter (använd degeltång och lägg locket vid sidan av), och fortsätt uppvärmningen, tills allt svavel har brunnit upp.
7.    Medan degeln svalnar, bränner man bort det svavel, som eventuellt finns kvar i degellocket.
8.    Väg den avsvalnade degeln och beräkna massan av den bildade kemiska föreningen.
9.    Hur många mol koppar och hur många mol svavel har reagerat? Beräkna molförhållandet och ange den kemiska föreningens formel.

Till läraren

Väntat resultat

Kopparsulfid Cu2S (molförhållandet 2:1). Vid avrundning till ett heltalsförhållande brukar resultatet överensstämma ganska bra. En felkälla kan vara att all koppar inte har reagerat. Med kopparnubb kan den kemiska föreningen brytas sönder och då ser man om det finns spår av koppar kvar inuti.

Underlag för riskbedömning

Koppar Varning, Miljöfara, H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Svavel fara, Skadlig, H315 Irriterar huden.
Kopparsulfid ej märkespliktig
Svaveldioxid <28% Fara, Skadlig, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H332 Skadlig vid inandning.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Stökiomentri/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Stökiomentri/ Demonstrationer