Kristall Wikimedia commons

Inledning

Kan man skapa kristaller utan att låta en lösning avdunsta? Det ska du få testa nu. Du behöver en mättad lösning (i det här fallet natriumkarbonat) och ett annat lösningsmedel (i det här fallet aceton). Fundera över vad det innebär att ha en mättad lösning, samt hur man kan jämföra vattenmolekylen med acetonmolekylen.

Uppgift

Din uppgift är att undersöka vad som händer om man tillför aceton till en mättad lösning, samt beskriva vad som händer.

Material

Mättad lösning av natriumkarbonat, aceton, små provrör, pipetter.

Underlag för riskbedömning

Använd skyddsglasögon.
En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

1. Fyll provröret till hälften med filtrerad natriumkarbonat-lösning.

2.Tillsätt lite aceton. Skaka.

3.Undersök vad som hänt i provröret. Vilket ämne tror du kristallerna är?

Till läraren, underlag för riskbedömning

Natriumkarbonat: ej märkespliktig
Aceton Fara, Brandfara, Skadlig, EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Detta material finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Fällningar/ Laborationer
  • 7-9/ Kemin i naturen/ Faser och fasövergångar/ Laborationer