Teori

Hur hänger löslighet och molekylers struktur ihop? Testa löslighet i vatten på vanliga organiska lösningsmedel och dra slutsatser.

Material

  • Organiska ämnen (se nedan)
  • Vatten
  • 20 provrör

Utförande

Tillsätt 2 cm3 avjoniserat vatten i provrören och tillsätt droppvis de olika ämnena.
Klassa in lösligheten i löslig, något blandbar och olöslig
Ämnen som är lösliga testas på pH. Registrera andra egenskaper tex. lukt, flyktighet

Namn Formel Löslighet pH/lukt mm Struktur
Aceton = propanon        
Ättiksyra = etansyra        
Natriumacetat        
Etanol        
Pentanol = Amylalkohol        
Pentyletanoat
Amylacetat
       
Dietyleter        
Etylacetat        
Propanol        
Cyklohexan        
Toluen        
Fenol        
Glukos        

 

Risker vid experimentet

Organiska ämnen är brännbara och luktar. Arbeta i dragskåp. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning.
En riskbedömning ges av undervisande lärare.

Till läraren 

Svar

Namn Formel Löslighet pH/lukt mm
Aceton = propanon CH3COCH3 ja Sticker i näsan, enda lösliga keton pga enolform
Ättiksyra = etansyra CH3COOH/HAc ja Sur, pH 1
Natriumacetat NaCH3COO/NaAc ja Svagt basisk
Etanol CH3CH2OH ja Luktar sprit
Pentanol = Amylalkohol C4H9CH2OH nej, ev någon droppe Svag lukt
Pentyletanoat
Amylacetat
C5H11OCOCH3 nej Luktar frukt
Dietyleter C2H5OC2H5 nej, ev någon droppe Luktar starkt
Etylacetat C2H5OCO CH3 nej, ev någon droppe Luktar klister
Propanol C3H7OH lite, 2-3 droppar Svag spritlukt
Cyklohexan C6H12 nej Alkan
Toluen C6H5CH3 nej Aromat
Fenol C6H5OH ja Surt
Glukos C6H12O6 ja Ingen lukt

 

Stöd för riskbedömning

Aceton: Brännbart, utropstecken, Fara, H 225, H319, H336, EUH066 och P 210, P240, P261, P280, P305+351+338.         
Ättiksyra: Frätande, Brännbart, Fara, H226, H314 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P260, P264, P280, P301+330+331(ej kräkning), P405
Natriumacetat: Ej märkespliktig                    
Etanol: Brännbart, Fara H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280.
Pentanol: Brännbart, Utropstecken, Fara, H225, H318, H336 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P271, P280            
Glukos: Ej märkespliktig
Dietyleter: Brännbart, Utropstecken, Fara, EUH019 (explosiva peroxider) EUH 066 H224, H302, H336 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P270, P271, P280
Etylacetat: Brännbart, Fara, HEUH 066(hudprickor) H225, H319, H336 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P271, P280, P404
Propanol: Brännbart, Utropstecken, Fara, H225, H318, H336 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P271, P280
Cyklohexan: Brännbart, Utropstecken, Fara, H225, H304, H315, H336, H410 och P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P271, P273, P280, P331 ej kräkning
Toluen: Brännbart, Hälsoskadligt, Fara, H225, H304, H315, H336, H316d(foster), H371 och P201, P202, P310, P240, P241, P242, P243, P260, P261, P271, P280, P281, P301+310(giftcentral), P331(ej kräkning)
Fenol: Brännbart, Dödskalle, Utropstecken, Fara, H301, H311, H314, H331, H341, H373 och P201, P202, P260, P270, P271, P280, P281

Risker vid experimentet” gäller endast de kemikalier som nämnts, under förutsättning att beskrivna koncentrationer, mängder och metod används.
Som lärare förväntas du göra en fullständig riskbedömning för dig själv och din elevgrupp.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Demonstrationer