Demonstration

Koldioxidens löslighet och utfällning i vatten. Tre experiment!

Om demonstrationen

Enkla experiment. Två experiment kräver torris

Tid

5+2+2 minuter

Material

 • En stor bägare
 • 250 ml bägare
 • Petflaska
 • Torris
 • CO2(g)
 • 0.01 M natriumhydroxid
 • 2 M natriumhydroxid
 • Universalindikator
 • Kalkvatten
 • Ca(OH)2

Risker vid experimentet

Torris kan ge brännskador. Använd skyddshandskar och personlig skyddsutrustning.

En riskbedömning görs av undervisande lärare

Utförande och teori

Koldioxid är en växthusgas. Koldioxiden kan lösa sig i vatten (havet) och orsakar då försurning. Hur kan man ta bort koldioxid från systemet?  

Experiment 1

 1. Fyll en bägare med 0,001 M natriumhydroxid till pH 12.
 2. Droppa i universalindikator (denna är bäst då den visar många färger vid pH-förändring)
 3. Lägg i en bit torris. Förutom ”moln” som bildas av torrisen så löser sig koldioxiden i vattnet. Många färgförändringar visas upp
 4. Koldioxiden neutraliserar den basiska lösningen.

CO2 + H2O → H2CO3
H2CO3 + NaOH → NaHCO3 + H2O

Resultat

Lösningen ändrar färg från blå, lila, grön vartefter den blir surare

Experiment 2

 1. Fyll en bägare med kalkvatten.
 2. Lägg i en bit torris.
 3. En utfällning av kalciumkarbonat bildas.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3(s) + H2O

Resultat

Det bildas en vit fällning

Experiment 3

 1. Fyll en petflaska på 2 liter med koldioxid.
 2. Häll på 30 cm3 2 M natriumhydroxid. Skruva på korken och skaka.
 3. Flaskan kollapsar. Gasen bildar bikarbonat med basen

NaOH + CO2 → NaHCO3(s)

Resultat

Koldioxiden löser sig i flaska som dras ihop.

Till läraren

Stöd för riskbedömning

Natriumhydroxid (s): Frätande, Fara, H290, H314 och P260, P280, P301+330+331, P305+351+338, P308+310, 313

Natriumhydroxid 2 M: Frätande, Fara, H290, H314 och P260, P280, P301+330+331, P303+352, 304+340, 305+351+338, 308

Natriumkarbonat: Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280

Natriumvätekarbonat: Ej märkespliktigt

Koldioxid: Ejmärkespliktigt,

Koldioxid från torris Djupkyld stelnad gas. Kontakt med produkten kan orsaka kylskador.

Kvävande vid höga koncentrationer.

Övrigt

Idén kommer från Science in School, Issue 10, sid 46.

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Tematiskt material/ Miljökemi