Demonstration

Salter är vanligtvis neutrala då de löses i vatten.
Men det finns undantag då vissa salter är sura eller basiska då de löses i vatten.

Material

 • Bägare 250 cm3
 • Bägare 100 cm3
 • Glasstavar
 • Sugrör
 • BTB
 • Natriumvätesulfat
 • Järn(III)klorid
 • Aluminiumklorid
 • Natriumklorid
 • Ammoniumklorid
 • Natriumsulfat
 • Natriumkarbonat
 • Natriumvätekarbonat

Risker vid experimentet

Vissa salter är frätande. Använd skyddsglasögon.  

En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

 1. Fyll en bägare med kranvatten.
 2. Sätt till BTB till en tydlig blå färg syns i vattnet.
 3. Blås med hjälp av sugrör ner koldioxid i bägarens vatten så att vattnet får en tydlig grön färg (neutralt).
 4. Häll upp 25 cm3 grönt BTB vatten i ett antal 100 cm3 bägare.
 5. En knivsudd salt sätts till varje bägare och notera färgomslag

Förslag på tabell

Salt Formel Färg Reaktion Slutsats
Natriumvätesulfat NaHSO4      
Järn(III)klorid FeCl3      
Aluminiumklorid AlCl3      
Natriumklorid NaCl      
Ammoniumklorid NH4Cl      
Natriumsulfat Na2SO4      
Natriumkarbonat Na2CO3      
Natriumvätekarbonat NaHCO3      

 

Till läraren

Underlag för riskbedömning

Aluminiumklorid: Frätande, Fara H314 och P260, P264, P280, P405

Järn(III)klorid: Frätande , Fara   H302,H314, H332 och P260, P264, P270, P271, P280

Ammoniumklorid: Utropstecken Varning H302, H319 och P264, P270, P280

Natriumkarbonat:   Utropstecken, Varning, H319 och P264, P280

Natriumvätesulfat: Varning. Frätande. H318, P280, P 305, P351,P338

Natriumvätekarbonat: Ingen märkning

Natriumsulfat: Ingen märkning

Teori

De tre första salterna och ammoniumklorid ger surt omslag. De bildar oxonium- joner då de löses i vatten. Till salterna natriumklorid och natriumsulfat bör man använda kvaliteten 'pro analys' i för dessa salter. Salt av  purumkvalite ger ej grönt färgomslag. Salterna natriumkarbonat och natriumkarbonat har en basisk reaktion då de löses i vatten.

Reaktionsformler  för några valda salter

Aluminiumklorid:    Al(H2O)63+  +  H2O  →  Al(H2O)5(OH)2+  + H3O+     sur reaktion

Natriumvätesulfat:    HSO4-  +  H2O  →  SO4-  +  H3O+

Ammoniumklorid:    NH4+  +  H2O  →  NH3  +  H3O+    

Natriumkarbonat:    CO32-  +  H2O  →  HCO3-  +  OH-     basisk reaktion