Demonstation

Hur stor laddning transporteras av 1 mol e-?

Om demonstrationen

Visa sönderdelning av vatten till 2 delar vätgas och en del syrgas

Tid

15 minuter

Utförande

Hofmanns elektrolysapparat
Hofmanns elektrolysapparat

Fyll apparaten med 1M H2SO4 (eller Na2SO4)
Likström, 8 – 12 V

Exempel:

  • Tid (s): 540 (9 min)
  • Ström (A): 0,40 A
  • Temp (K): 295,15 (22,0 ºC)
  • Pluft (Pa): 99990 (750 mm Hg)
  • PMättad H2O (Pa): 2644
  • VH2 (m3): 29 * 10e-6

Genomför elektrolysen

Beräkning

 

 

 

 

 

 

Stöd för riskbedömning

Svavelsyra utspädd: Frätande, Dödskalle, Fara, H314 och P260, P264, P280, P301+P330+P331(ej kräkning), P405

Natriumsulfat: Ej märkespliktigt

Vätgas: Brännbart, Gas, Fara, H220 och P210, P377, P381, P403

Syrgas: Oxiderande, Gas, Fara H270 och P220, P244, P403

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Redox inklusive elektrokemi/ Demonstrationer