Inledning

Protein i maten bryts ner i cellerna till koldioxid och vatten, men det kväve som inte återanvänds måste utsöndras. Det finns olika möjligheter och beror på i vilken omgivning djuret/organismen lever. Kvävet kan avges som ammoniak, urinämne eller urinsyra.
Du ska i denna laboration studera löslighet, pH förändring i en vattenlösning, ta fram värden för toxicitet samt beräkna kväveinnehållet för de tre olika kväveföreningarna.

Material

Ammoniak, urea, urinsyra, provrör, pH-meter eller pH-papper med skala.

Underlag för riskbedömning

Ammoniak är frätande. En fullständig riskbedömning ges av undervisande läraren.

Utförande

1.    Märk fyra provrör 1,2,3 och 4 och tillsätt 2 cm3 dest.vatten i varje rör. Väg och
       anteckna vikterna!
2.    I provrör 1 tillsätts urea (karbamid), lite i taget tills inget mera löser sig. Väg röret
       igen. Räkna ut hur många gram urea som löst sig i 2 cm3.
3.    Upprepa samma sak med urinsyra i provrör 2.
4.    Bestäm pH på de båda lösningarna provrör 1 och 2.
5.    I provrör 3 tillsätt så mycket kväve i form av ammoniak som du kunde lösa urea i
       provrör 1. Mät pH på ammoniaklösningen.
6.    I provrör 4 görs samma sak men med urinsyran.
7.    Räkna ur hur många % kväve som finns i ammoniak, urinsyra och urea. Fyll i
       följande tabell. Dra slutsatser för olika djurslags kväveutsöndring och levnadssätt

Till läraren

Urea: ej märkespliktigt
Urinsyra= 2,6,8-Trihydroxypurine: ej märkespliktigt
Ammoniak, 1M: Fara, Frätande, Skadligt, H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

För tabeller och kemiska formler- vänligen se bifogat worddokumet eller PDF

Inspiration är hämtad från: www.mnsfld.edu/dganong/201.ht

 

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Analytisk kemi/ Laborationer
  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Keminskarraktär och arbetssätt/ Laborationer