Prioritetsordning

Klass Formel Prefix Suffix
Karboxylsyra -COOH Karboxi Karboxylsyra
Karboxylsyrasalt -COOMe   Metall… alkanoat
Ester -COOR Alkoxikarbonyl Alkyl ..alkanoat
Keton >C=O Oxo

Alkylketon
-on

Alkohol -OH Hydroxi -ol
Eter -O-R Alkoxi Alkylalkyleter
Cykloalkan   cyklopentan
Aren C6H6  

Bensen

Halogenförening -Cl, -Br,-l   1-klormetan
Alkyn -C≡C--   Alkyn
Alken -C=C-   Alken
Alkan -C-C-   Alkan

 

Namnge organiska föreningar

  1. Bestäm längsta sammanhängande kolkedjan i föreningen. Namnet på denna kedja är det grundläggande i föreningens namn
  2. Numrera kolatomerna i kedjan från den ena änden till den andra så att alkylsubstituenterna får så små ordningstal som möjligt
  3. Positionen för varje substituent bestäms av ordningstalen för den kolatom den är bunden till
  4. Om samma grupp uppträder mer än en gång i molekylen måste ordningstalet för alla de atomer den är bunden till anges. Om två lika grupper är bundna till samma kolatom måste ordningstalet upprepas, talen skiljs med ”komma”.
  5. Den sista alkylgruppens namn skriv ihop med kolvätets namn
  6. Grupperna ordnas i alfabetisk ordning (etyl före metyl)
  7. Föreningar med endast en funktionell grupp ges hela kolvätets namn samt ovan angivna suffix. Föreningar som innehåller flera funktionella grupper ges grundkolvätets hela namn plus det suffix som svarar mot den grupp som står högst upp i tabellen ovan. Övriga funktionella grupper namnges som prefix med en siffra som anger läget i kolkedjan.

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

  • Gymnasiet/ Kemi 2/ Organisk kemi/ Arbetsövningar
  • Gymnasiet/ Kemi 1/ Materia/ Organisk kemi/ Arbetsövningar