Inledning

Uppgiften är att konstruera ett batteri som kan få en lysdiod att lysa.

Material

 • Magnesiumband, 1 cm
 • Kolfiber, 2 cm x 2 cm
 • Torkat filterpapper, 2 cm x 2 cm, indränkt med mättad NaCl (aq)
 • Torkat filtrerpapper, 1 cm x 1 cm, indränkt med mättad CuSO4 (aq)
 • Lysdiod.
 • Pipett, gärna en mikropipett

Utförande

 1. Fundera över hur du ska göra.
 2. Kombinera de olika delarna så att du skapar ett batteri.
 3. Diodens långa ben är pluspol och det korta är minuspol. Gör dioden lite ”hjulbent” så att den inte kortsluts.
 4. Stäm av med din lärare att ert batteri stämmer.
 5. Droppa en droppe vatten på batteriet. Om lampan lyser har du lyckats.

Förslag på redovisning

 • Rita av ditt batteri och beskriv hur det är konstruerat.
 • Vilken funktion har de olika delarna i batteriet?
 • Skriv reaktionsformler
 • Finns det någon del som man kan ta bort?
 • Kan man ersätta någon av delarna med andra alternativ? Vilket i sådant fall?

Till läraren

Idén från Per-Odd Eggen Nordic worshop Chemistry teachers 2012.

Detaljerat utförande

 

 

  Youtube-instrutionsfilm


 

batteriets uppställning

 

 

 1. Lägg kolfiberväven underst, sedan pappret med kopparsulfat, pappret med natriumklorid (saltbryggan) och till sist magnesiumbandet.
 2. Sätt diodens långa ben mot kolfiberväven och det korta benet mot magnesiumbandet. (Det är bra om dioden är lite ”hjulbent” så att det inte blir kortslutning.)
 3. Droppa på vatten med en pipett.
 4. Det kan bildas koppar på lysdiodens ben vid upprepad användning. Detta kan tas bort med svinto eller smärgelduk.
 5. Förslag till svar på redovisningsfrågorna finns i bifogade dokument.

Tips

Kolfiberväv finns att köpa i butiker för båttillbehör. Välj en kvalité som är så ”finmaskig” som möjligt, då faller den inte isär när man klipper den i mindre bitar.

Stöd för riskbedömning

Ett underlag för riskbedömning i KRC:s formulär Underlag för riskbedömning (761 Kb) .

Natriumklorid: ej märkespliktigt
Magnesiumband: Brännbart, Fara, H250, H260 och P210, P222, P223, P231- 232, P280
Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Redox inklusive elektrokemi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Energi/ Laborationer
 • 7-9/ Kemin i vardagen och samhället/ Energi och hållbar utveckling