Universalindikator I

 • 0.02 g metylorange,
 • 0.04 g metylrött,
 • 0.08 g bromthymolblått,
 • 0.10 g thymolblått och
 • 0.02 g fenolftalein

i 100 ml 95%-ig etanol.

Universalindikator II, Yamada´s indikator

 • 0.0025 g thymolblått,
 • 0.006 g metylrött,
 • 0.03 g bromthymolblått och
 • 0.05 g fenolftalein

i 50 ml 95%-ig etanol.
Tillsätt 0.01 M natriumhydroxid tills lösningen blir grön, och späd till 100 ml med dest. vatten.

Fehlingslösning för Trommers prov (reducerande sockerarter)

 • 8,3 g CuSO4 ∙ H2O
 • 18,6 g dinatriumdiväte-EDTA-dihydrat

löses i 800 cm3 vatten
Därefter tillsätts  200 cm3; 2,5 M NaOH

Rost-indikator

Visar på järn (II)joner = berlinerblått

 • 10 g NaCl
 • 2 g K3Fe(CN)6

Löses i  1 liter  kranvatten.
Tillsätt 10 cm3 1% fenolftalein.
Skaka lösningen, så att den blir mättad med syre.

Jod som reagens på stärkelse

Stamlösning: 2g och 3 g KI
Löses i 100 cm3 vatten. Skakas då och då. (Förvaras i mörk glasflaska)
5 cm3 stamlösning späds med vatten till 50 cm3

Stärkelselösning

0,5 g stärkelse rörs ut med några cm3 vatten.
50 cm3 vatten värms till kokning.
Stärkelseklistret hälls i det varma vattnet.
Tillsätt lite zinkklorid så håller sig lösningen och möglar inte.

Stöd för riskbedömning

Metyloragne(s): Dödskalle, H301och P264, P270, P301+310

Metyloragne(aq): Dödskalle, H301 0ch P280, P310

Metylrött: Miljöfarligt, H411 och P273, P391, P501

Metylrött natriumsalt: Ej märkespliktigt

Bromthymolblått: Ej märkespliktigt

Thymolblått: Ej märkespliktigt

Fenolftalein: Hälsoskadligt, Varning, H351 och P201, P202, P281, P405

Etanol: Brännbart, Fara H225 och P233, P240, P241, P242, P243, P280

Natriumhydroxid 0,1M: Frätande, Fara, H290, H314 och P260, P280, P301+330+331, P303+352, 304+340, 305+351+338, 308+313

Kopparsulfat: Utropstecken, Miljöfarligt, Varning, H302, H315, H319, H410 och P264, P270, P273, P280

EDTA: Utropstecken, Varning, H319 och P 264, P280

Natriumklorid: Ej märkespliktigt

Kaliumhexacyanoferrat (III) K3Fe(CN)6: Miljöfarligt, Utropstecken, Varning, H302, H400 och P264, P270, P273

Jod, I2: Utropstecken, Miljö, Varning, H312, H332, H400 och P260, P271, P273, P280
Kaliumjodid, KI: Utropstecken, Varning, H302 och P264, P270

Stärkelse: ej märkespliktigt

Zinkklorid, ZnCl2: Miljöfarligt, Frätande, Fara, H302, H314, H335, H410 och P260, P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+312(giftcentral), P405

Denna laboration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • 7-9/ Kemins metoder och arbetssätt/ Analysmetodet
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Analytisk kemi/ Demonstrationer
 • Gymnasiet/ Kemi 2/ Analytisk kemi/ Demonstrationer