Inledning

 Visa att väteklorid är en gas som ”flyttar” på sig.

Material

 • Koncentrerad saltsyra
 • BTB
 • Lite natriumhydroxid
 • Kristallisationsskål
 • Två glasskivor
 • OH-projektor

Risker vid experimentet

Saltsyra och natriumhydroxid är frätande. Använd skyddsglasögon och personlig skyddsutrustning. En fullständig riskbedömning ges av undervisande lärare.

Utförande

 Använd en låg kristallisationsskål.

 1. Fyll vatten i skålen till ca 1 cm höjd. Vattnet ska vara svagt basiskt (ca ½ cm3 2-M NaOH).
 2. Lösningen görs rejält blå med mycket BTB.
 3. Koncentrerad. HCl ska vara nyupphälld från originalflaska. Fyll lilla skålen till ca hälften med konc. HCl.
 4. Täck kristallisationsskålen med en glas-skiva.


Efter en kort stund syns gula sliror i det blå vattnet.

 

Den täckande glasskivan immar igen p.g.a värmeutveckling vid neutralisationen. Ha dubbel uppsättning glasskivor. Byt och torka av åtskilliga gånger. En variant på detta försök är att ha två små kristallisationsskålar. I den första skålen har man koncentrerad saltsyra och i andra skålen har man en svag basisk lösning och BTB-lösning. Man lägger en stor kristallisationsskål över de två små skålarna.

Övrigt

Låt eleverna komma med en förklaring till demonstrationen. Om klassen gått igenom protolysreaktion, låt dem skriva en formel för protolysen.

Till läraren

Stöd för riskbedömning

Saltsyra koncentrerad . Frätande, Fara, H314, H335 och P260, P261, P264, P271, P301+330+331(ej kräkning), P405

Frätande, Fara, H315,  H319, H335 och P261, P264, P271, P280, P405

Teori

Väteklorid gas avges till  det ”blåa vattnet ” och löser sig. Det bildas HCl(aq). En proton avges från syra till vattnet. Vattnet blir surt och gulfärgas av BTB.

Reaktionsformel

 • Skål 1                              HCl(aq)           HCl(g)  i luften
 • Skål 2                              HCl(g) + H2O           HCl(aq)
 • Protolysreaktionen      HCl(aq) + H2O           Cl-(aq)  +  H3O+(aq)

Denna demonstration finns under följande rubriker på KRC:s hemsida:

 • Gymnasiet/ Kemi 1/ Reaktioner/ Syror och baser/ Demonstrationer
 • 7-9/ Kemin i naturen/ Syror och baser/ Demonstrationer