Till

Arbetsmiljöverkets generaldirektör
Erna Zelmin-Ekenhem

Nu i höst har Arbetsmiljöverket inspekterat kemiska risker[1] i skolor över hela Sverige. Fokus har varit på förteckning av kemiska risker, riskbedömning och information till arbetstagare inklusive elever. Kampanjen är välkommen, för det systematiska arbetsmiljöarbetet kring kemikalier behöver utvecklas.

På många skolor har kemilärare och skolledare lagt ned mycket arbete på att försöka möta kraven i kemikalielagstiftningen, lagen om brandfarliga och explosiva varor och  Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Här har vi på Kemilärarnas resurscentrum[2] försökt vara ett stöd. Under 2018 har detta till viss del skett i kontakt med Skolverket, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen, MSB och SKL.

När rapporterna från Arbetsmiljöverkets inspektioner nu börjar komma in känner vi oss handfallna, eftersom vissa krav som ställs på skolorna känns som nyheter för oss på KRC. Skolor använder hundratals kemikalier i mycket små mängder. Det behövs förtydligande praktiska exempel på hur en skola enligt lagar och föreskrifter kan

  • specificera hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)[3] och hur sådana värden kan uppmätas vid användning
  • riskbedöma produkter som bildas vid kemiska reaktioner kopplat till hygieniska gränsvärden
  • specificera och riskbedöma samtliga arbetsmoment där någon kemikalie används

Skolledare, kemilärare, kommuner och berörda myndigheter behöver tydligare information om hur kemikalier ska hanteras på ett korrekt sätt i Sveriges skolor.

Hur kan Arbetsmiljöverket hjälpa till med detta?

 

Med vänliga hälsningar

Jenny Olander, föreståndare för Kemilärarnas resurscentrum, Stockholms universitet

 

[1] https://www.av.se/friska-arbetsplatser

[2] www.krc.su.se

[3] hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) gäller från och med den 21 augusti 2018